Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Reactie minister OCW naar aanleiding van het advies van het CCvD Archeologie

Op 17 februari jl. is de brief van de minister van OCW binnengekomen
naar aanleiding van het advies van het CCvD Archeologie om te komen tot een sluitend kwaliteitssysteem voor de archeologie.

Het Ministerie van OCW heeft aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie gevraagd voorstellen te doen voor een sluitend systeem van kwaliteitszorg in de archeologische sector. Het advies, getiteld “Archeologie een stap verder” legt de basis voor een systeem van zelfregulering, zoals we dat ook kennen in andere sectoren van het omgevingsrecht. Omdat de archeologiesector zelf het meeste inzicht heeft in het meest passende systeem van zelfregulering, wil zij bij de verdere uitwerking en inbedding in de Omgevingswet (en de Erfgoedwet) ook nauw betrokken worden, zo staat in het advies.
Op 17 februari jl. is de brief van de minister binnengekomen. Momenteel beraadt het CCvD zich op de gevolgen hiervan voor het kwaliteitssysteem nu de minister heeft aangekondigd een systeem met verplichte certificering in te voeren. Op 24 maart 2014 staat de brief op de agenda van het CCvD. Klik hier voor meer