Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Regelgeving te weinig flexibel voor private kwaliteitsborging

SIKB heeft het ministerie van Economische Zaken en de staatssecretaris van I&M brieven gezonden met het verzoek om er voor te zorgen dat verwijzingen naar private documenten in de regelgeving vaker up to date gehouden worden.

SIKB heeft het Ministerie van Economische Zaken en de staatssecretaris van I&M brieven gezonden met het verzoek om er voor te zorgen dat verwijzingen naar private documenten in de regelgeving vaker up to date gehouden worden. Te trage aanpassingen zorgen voor nodeloze kosten voor bedrijfsleven en overheden en bovendien voor schijnconstructies als “anticiperend handhaven”.
Deze kwestie is voor SIKB vooral van belang als het gaat om verwijzing naar SIKB-documenten die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. In 2014 zijn er diverse aanpassingen zeer laat doorgevoerd, waardoor een verouderde werkwijze om juridische redenen nodeloos lang gehanteerd moet worden. Het ministerie voert een up date maar 2 keer per jaar door en is zelfs voornemens om dit te verlagen naar 1 keer per jaar. Het argument om de frequentie van het up daten zo te beperken en zelfs te verlagen ligt vooral in werkdruk bij het ministerie van I &M. Het voorbereiden van de Omgevingswet vergt zo veel wetgevingscapaciteit dat het reguliere werk er onder lijdt.
SIKB vindt dit zeer ongewenst. Bij een volwassen gebruik van private documenten in de regelgeving past een adequate werkwijze ten aanzien van het tijdig updaten van verwijzingen naar private documenten in de regelgeving. Regelgeving moet geen hinderpaal zijn voor het tijdig doorvoeren van wijzigingen. Het zou dan ook beter zijn om uit te gaan van het 4 keer per jaar wijzigen van een specifiek daarvoor aangewezen bijlage van de betreffende ministeriele regeling (i.c. bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit). Het actualiseren van verwijzingen wordt dan niet meer gecombineerd met andere wijzigingen in de regelgeving.
Bekend is bovendien dat dit een breder probleem is en bij meerdere ministeries speelt. Ook verwijzing naar andere documenten in bijvoorbeeld de Activiteitenregeling of NEN”s in het Bouwbesluit zijn te vaak niet actueel. SIKB roept daarom het ministerie van EZ (als hoeder van het Kabinetsbeleid met betrekking tot certificatie en normalisatie) om te bevorderen dat er gewerkt zal worden met verzamelbesluiten voor wijzigingen van private documenten waarnaar in regelgeving wordt verwezen met een frequentie van 4 keer per jaar.