Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Uitbesteding monsterneming door een grondbank

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 oktober 2014 uitspraak gedaan in een zaak (zaaknummer 201402313/1/A4) waarbij een grondbank beroep had aangetekend tegen een last onder dwangsom, opgelegd door de ILT.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 oktober 2014 uitspraak gedaan in een zaak (zaaknummer 201402313/1/A4) waarbij een grondbank beroep had aangetekend tegen een last onder dwangsom, opgelegd door de ILT. De zaak draait om het hanteren van enkele eisen rond monsterneming bij uitkeuring van partijen grond, zeker ook indien die werkzaamheid wordt uitbesteed aan een erkend monsternemer. De uitspraak is ook voor andere grondbanken van belang:

  1. In paragraaf 3.10 van de BRL 9335 is vermeld dat uitbesteding van de monsterneming kan plaatsvinden aan een bedrijf dat beschikt over een procescertificaat op basis van de BRL 1000 in combinatie met protocol 1001. Nadrukkelijk is gesteld dat conform paragraaf 3.10 de grondbank niet alleen controleert of de monsternemer is erkend door 'Bodem+ maar ook of de rapportage voldoet aan de gestelde eisen van BRL 1000.
  2. Definitie van partij. Pas sinds de in werking treding van de nieuwe BRL 1000 en protocol 1001 per 1 april 2014 is het een erkend monsternemer toegestaan maximaal 4 verschillende depots als één partij te bemonsteren, waarbij de omvang van ieder depot tenminste een omvang moet hebben van 10% van de totale partij. Deze individuele partijen behoeven –vóór de monsterneming- fysiek dus niet te zijn samengevoegd tot één depot.

Het Centraal College van Deskundigen heeft in juni 2014 een geactualiseerde versie van BRL 9335 en protocol 9335-1 vastgesteld, waarin onder meer ook de –al in protocol 1001 beschreven- werkwijze bij monsterneming ingeval van “administratieve samenvoeging” nader is uitgewerkt. Er wordt gestreefd naar opname van deze versies in de Regeling bodemkwaliteit per 1 juli 2015.

De verplichting tot controle van de rapportage van een -voor BRL 1000- erkend monsternemer, zal opnieuw worden overwogen in het kader van de modernisering van BRL 9335, die inhoudelijk vanaf begin 2015 door SIKB zal worden uitgewerkt. Berichten hierover worden gepubliceerd op deze website.