Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Uw reactie gevraagd op ontwerp-protocol 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

Het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer hebben het ontwerp van SIKB-protocol 2003 versie 2, vrijgegeven voor een openbare reactieronde. SIKB nodigt alle belanghebbende partijen uit om te reageren op het ontwerp.

Het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer heeft het ontwerp van SIKB-protocol 2003 versie 2, vrijgegeven voor een openbare reactieronde. SIKB nodigt alle belanghebbende partijen uit om te reageren op het ontwerp. De Colleges betrekken de ingekomen reacties bij de vaststelling van de definitieve versie. Protocol 2003 is met name op basis van input van certificaathouders en opdrachtgevers gewijzigd. Het doel van protocol 2003, behorend bij BRL en AS 2000, is standaardisatie en borging van veldwerkactiviteiten, die tot doel hebben de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem te bepalen.
Een begeleidingscommissie waarin Rijkswaterstaat, Bodem+, de waterschappen en gecertificeerde partijen vertegenwoordigd waren, heeft het opstellen van de nieuwe versie inhoudelijk begeleid.
Wat is veranderd?
De nieuwe versie van het protocol is risicogestuurd. Dat wil zeggen dat alleen aan veldwerkactiviteiten die de begeleidingscommissie heeft aangewezen als risicovol in het kader van het betrouwbaar bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit, eisen zijn gesteld. Bij elke eis is een concreet toetsingkader beschreven, waaruit duidelijk wordt hoe aan de eis kan worden voldaan. Verder is bij het formuleren van de eisen en het toetsingskader zoveel mogelijk gebruik gemaakt van doelvoorschriften. Waar dat niet mogelijk was, is gebruik gemaakt van middelvoorschriften.
Daarnaast is in het protocol aangegeven dat de gecertificeerde organisatie niet op grond van het certificaat 2003 of op grond van de erkenning 2003 aangesproken kan worden op een foutief uitgevoerd voortraject of natraject van het veldwerk. Denk daarbij aan een niet conform NEN 5720 uitgevoerd vooronderzoek of een niet conform die norm uitgevoerde toetsing of interpretatie van de onderzoeksresultaten. Mede als gevolg hiervan is in dit ontwerp de ingangscontrole ingevoerd/verduidelijkt. Daarbij moet gecontroleerd worden of alle benodigde “ingrediënten” voor het opstellen van een veldwerkinstructie aanwezig zijn, maar niet hoe die “ingrediënten” tot stand zijn gekomen. De gecertificeerde organisatie moet wel controleren of het aantal boorpunten, de boorlocaties, de te bemonsteren laagdikte, enzovoort, is aangegeven, maar hoeft niet te controleren of het vooronderzoek en de strategiebepaling goed is uitgevoerd.
Verder zijn geen eisen meer gesteld aan een baggervolumebepaling, tenzij die wordt uitgevoerd om de hoeveelheid te bepalen van een deel van de waterbodem waarvan conform 2003 de milieuhygiënische kwaliteit is bepaald. Dan zijn eisen gesteld aan het aantonen van de geografische relatie. Indien binnen een project nadere afspraken over de concrete invulling van de baggervolumebepaling gewenst zijn, kan gebruik worden gemaakt van de Richtlijn Baggervolumebepalingen.
Protocol 2003 heeft een duidelijke relatie met NEN-normen, met name met NEN 5720, waarin beschreven is hoe de strategie voor het uitvoeren van verkennend waterbodemonderzoek moet worden bepaald. Op een aantal punten is de uitvoering van het veldwerk afhankelijk van de conform deze NEN-normen gekozen strategie. Ten behoeve hiervan zijn met NEN procesafspraken gemaakt voor het geval wijzigingen in de NEN-normen gevolgen hebben voor protocol 2003.
Algemene informatie De volledige tekst van het ontwerp-protocol is hier te vinden. Het ontwerp kan u ook tegen betaling worden toegezonden. Omdat de meivakanties midden in de reactie termijn vielen, is besloten de termijn te verlengen. U kunt uw commentaar op het ontwerp tot uiterlijk 13 uni 2014 sturen aan info@sikb.nl.
Help ons kosten te drukken: gebruik het reactieformat
SIKB verzoekt u dringend om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format. U kunt dit format vinden op onze website (bij informatie documenten). Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de accreditatieregelingen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.