Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Uw reactie gevraagd op ontwerp-protocol 3001 - Monsterconservering

Protocol 3001 wordt geactualiseerd, waarbij de aansluiting wordt geborgd op de laatste gegevens in (inter)nationale normen over methoden en termijnen voor de conservering van milieumonsters. U kunt tot uiterlijk 9 maart 2013 reageren op het ontwerp-protocol, dat u hier vindt.

Wat protocol 3001 is
Het Accreditatiecollege Bodembeheer heeft de ontwerpversie van protocol 3001, “Conserveringsmethoden en –termijnen voor milieumonsters” vrijgegeven voor een openbare reactieronde. SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) nodigt alle belanghebbende partijen uit om te reageren op het ontwerp. Het College betrekt de ingekomen reacties bij de vaststelling van het definitieve document.
Voor de uitvoering van laboratoriumanalyses in het kader van het Besluit bodemkwaliteit bestaan het Accreditatieprogramma AP04 (voor monsters uit partijkeuringen) en het Accreditatieschema AS SIKB 3000 (voor monsters uit overig milieuhygiënisch bodemonderzoek). Protocol 3001 maakt deel uit van zowel AP04 als AS SIKB 3000.
Eisen aan de conservering van monsters, inclusief termijnen, zijn van oudsher vastgelegd in de betreffende, vaak internationale, analysenorm. Dit heeft tot gevolg dat deze eisen zijn verspreid over een groot aantal normen. Jaren geleden hebben zowel adviesbureaus als laboratoria aangegeven behoefte te hebben aan een overzicht, zodat deze eisen gemakkelijker en sneller te vinden zouden zijn. Op dat moment waren al nieuwe internationale normen (NEN-EN-ISO 5667-serie) in ontwikkeling die ook een dergelijk overzicht zouden geven, maar het was ook bekend dat het nog enige tijd zou duren voordat deze zouden worden gepubliceerd. SIKB heeft toen in samenspraak met adviesbureaus, laboratoria en de Raad voor Accreditatie de eisen aan de conservering van monsters verzameld in protocol 3001.
Voorstellen voor aanpassing
Protocol 3001 is twee keer eerder geactualiseerd op basis van door FeNeLab uitgevoerd onderzoek ter validatie van conserveringsomstandigheden en -termijnen. De huidige versie 3 is vastgesteld op 3 september 2009 en is aan revisie toe vanwege:

  • het verschijnen van NEN-EN-ISO 5667-3 eind 2012, waarin veel SIKB- en Fenelab- onderzoek is opgenomen;
  • de behoefte aan het opnemen van steekbussen bij grond;
  • de behoefte aan corrigeren van enkele fouten (b.v. -20 vervangen door -18 oC).

In NEN-EN-ISO 5667-3 zijn eisen aan de conservering van watermonsters opgenomen. Als gevolg daarvan is water als matrix grotendeels uit de nu voorliggende versie van protocol 3001 verdwenen. Daarnaast zijn in deze versie steekbussen opgenomen bij grond en de gesignaleerde fouten gecorrigeerd.
U kunt reageren op de gewijzigde passages in het ontwerp-protocol 3001 (versie 4)
Algemene informatie
Het Accreditatiecollege Bodembeheer is onderdeel van SIKB en ontwikkelt en beheert het accreditatieprogramma AP04 en de accreditatieschema”s AS 1000, 2000 en AS 3000. De volledige tekst van het ontwerp-protocol is hier te vinden op deze website. Het ontwerp kan u ook tegen betaling worden toegezonden. U kunt uw commentaar op de gewijzigde passages tot uiterlijk 9 maart 2014 sturen aan SIKB, bij voorkeur per e-mail naar info@sikb.nl; of anders per post t.a.v. de secretaris van het Accreditatiecollege Bodembeheer; Postbus 420; 2800 AK Gouda.
Help ons kosten te drukken: gebruik het reactieformat
SIKB verzoekt u dringend om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format, op deze website hier te vinden bij het ontwerp-protocol. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de accreditatieregelingen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.