Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Voorbereidingen certificering in de archeologie dit najaar van start

Eind september 2014 zal worden gestart met de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor de Nederlandse archeologie op basis van certificering voor alle in de KNA beschreven werkzaamheden beginnend met het Programma van Eisen en het Bureauonderzoek tot en met Depotbeheer.

Eind september 2014 zal worden gestart met de uitwerking van een kwaliteitssysteem voor de Nederlandse archeologie op basis van certificering voor alle in de KNA beschreven werkzaamheden beginnend met het Programma van Eisen en het Bureauonderzoek tot en met Depotbeheer. De certificering wordt voorbereid in het kader van de aanstaande Erfgoedwet en moet operationeel zijn als deze wet in werking treedt (naar verwachting op 1 januari 2016).
Voordat gestart wordt met de uitwerking van dit nieuwe kwaliteitssysteem, gaan drie voorbereidingscommissies aan de slag om voor eind november 2014 een advies uit te brengen aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie. Op basis hiervan zal het CCvD besluiten nemen, waarna in januari 2015 van start zal worden gegaan met de verdere uitwerking. De voorbereidingscommissies worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en bijgestaan door een rapporteur/schrijver (voor dit laatste loopt momenteel een belangstellingsregistratie). De commissies brengen een advies uit over o.a. (1) de actoren in de KNA en de registratie van actoren, (2) de reikwijdte van de certificering en kosten en (3) het digitaal werken in de archeologie.
Begin augustus zijn de verschillende belanghebbende partijen in de archeologie gevraagd om namens hen deskundigen af te vaardigen in een van de drie voorbereidingscommissies. Het streven is om begin september deze samenstelling af te ronden en eind september van start te gaan.
Mocht u geinteresseeerd zijn om in een van deze commissies te willen deelnemen, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit spoedig kenbaar te maken via de contactpersonen bij de NVAO, CGA, NVvA, Universiteit, VOiA, IPO, BAP of RCE. Indien u niet (in)direct bent aangesloten bij een van deze partijen en u toch denkt een bijdrage te kunnen leveren, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de SIKB door een mail te sturen aan esther.wieringa@sikb.nl.
Alle informatie bestaande uit o.a het PvA voor de gehele uitvoering en het werkdocument voor de eerst fase kunt u hier terugvinden.
Vanaf dit najaar zullen wij alle belanghebbenden regelmatig informeren over de ontwikkelingen middels een nieuwsbrief.
Indien u nog vragen heeft kunt u ook contact opnemen met SIKB op 085 48 62 450.