Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Wijziging regeling voor het inspecteren van bodembeschermende voorzieningen (AS 6700)

Het Accreditatiecollege Bodembescherming heeft het ontwerp van een nieuwe versie van AS 6700 vrijgegeven voor een publieke reactieronde. U kunt reageren tot 22 januari 2015.

Het Accreditatiecollege Bodembescherming heeft het ontwerp van een nieuwe versie van AS 6700 vrijgegeven voor een publieke reactieronde. U kunt reageren tot 22 januari 2015.

Wijzigingen

De voorgestelde wijziging van AS 6700 bestaat uit:

  • Een integrale herziening van protocol 6702 “Geo-elektrische metingen” (zie apart nieuwsbericht)
  • Het toevoegen van een extra protocol 6711 “ Visuele inspectie vloeistofdichtheid minerale lagen”
  • Diverse tekstuele aanpassingen en preciseringen in de AS 6700 en de protocollen 6701 (Visuele inspecties), 6703 (hydrologische metingen)en 6704 (luchttesten)

Waarom een nieuwe versie van AS 6700? ; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;")

Vanuit wettelijke voorschriften (Activiteitenbesluit, vergunningen) is er voor een aantal bodembeschermende vloeistofdichte voorzieningen een verplichting tot periodieke inspectie en keuring op vloeistofdichtheid. De inspectie dient te worden uitgevoerd door een daartoe erkende inspectie-instelling. De AS 6700 (van kracht geworden in juli 2012) bevat de technische grondslag voor de inspectie.

Om diverse redenen is er behoefte aan een up date van de AS 6700:

  • Een aanscherping van definities en criteria (o.a. de eisen vanuit de Raad voor Accreditatie aan het accrediteren van inspectie-instellingen) (AS 6700 en alle protocollen)
  • 6700 / 6702: De aanvullende validatie van het geo-elektrisch meten conform protocol 6702 geeft aanleiding tot diverse wijzigingen in het protocol 6702.
  • de afkeurcriteria voor het hydrologisch inspecteren van grote bassins (waterverlies bij groot oppervlak) zijn niet duidelijk genoeg en de wens om het inspecteren van procesleidingen / drukleidingen explicieter te beschrijven (protocol 6703)
  • de wens om specifiek omschreven minerale lagen die als vloeistofdichte voorziening worden toegepast te kunnen inspecteren op vloeistofdichtheid. Dit zowel de aanleg als in de gebruiksfase (protocol 6711)

Minerale lagen worden toegepast als vloeistofdichte voorziening

Het nieuwe protocol 6711 is van toepassing op het visueel inspecteren en controleren van een voorziening met een minerale laag als vloeistofdichte laag. Alleen een voorziening met een goedgekeurd mineraal mengsel als vloeistofdichte laag kan leiden tot een vloeistofdichte voorziening. Deze goedkeuring op het mineraal mengsel moet zijn vastgelegd in een geschiktheidsverklaring afgegeven door de Advieskamer Bodembescherming (of vroeger: Bodem+).
[uploadimages/inline/tvanscherrenburg_20150612_13_28_38.png(width="543" v:shapes="_x0000_i1025" height="270")]

Regelgeving

Het AS SIKB 6700 sluit aan bij het Besluit bodemkwaliteit voor het uitvoeren van periodieke inspecties van bodembeschermende voorzieningen. Dergelijke voorzieningen worden vaak voorgeschreven in het Activiteitenbesluit.

Een accreditatie op grond van het AS SIKB 6700 is één van de voorwaarden waaraan de inspectie-instelling moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ministeriële erkenning voor inspectie van bodembeschermende voorzieningen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Reageren?

U kunt op deze ontwerp-herziening van As 6700 en de bijbehorende protocollen reageren tot 22 januari 2015. Gebruik hiervoor svp het reactie formulier.