Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 7700 aangepast aan Bouwproductenverordening

1 juli 2015 is een nieuwe versie van BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening in werking getreden. Ook de bijbehorende protocollen zijn aangepast.

Op 1 juli 2015 is een nieuwe versie van BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening in werking getreden. Ook de bijbehorende protocollen zijn aangepast.

Belangrijkste doorgevoerde wijzigingen

De nieuwe versie was nodig door de eisen die de Europese Verordening Bouwproducten aan productcertificaten zoals BRL SIKB 7700 stelt. Met de nu doorgevoerde aanpassingen voldoen BRL en protocollen aan die eisen. De nieuwe tekst van de BRL en protocollen is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu genotificeerd aan de Europese Commissie en akkoord bevonden. Daarnaast is voor de certificatie-instelling belangrijk dat de BRL is aangepast op de nieuwe internationale accreditatienorm voor productcertificatie(NEN-EN-ISO/IEC 17065 vervangt de EN45011). De certificaathouder zal daar in de dagelijkse praktijk overigens minder van merken.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele redactionele wijzigingen door te voeren (actualisatie van verwijzingen), zijn hier en daar ter illustratie foto’s opgenomen en is in alle documenten een Engelstalige titel en Engelstalige samenvatting opgenomen. Klik hier voor een volledig overzicht van de doorgevoerde wijzigingen. Hier vindt u ook de nieuwe versies van de BRL en protocollen.

Invoering per 1 juli 2015

De nieuwe versie van de BRL en protocollen treedt op 1 juli 2015 in werking en is vanaf die datum ook opgenomen in bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit. Dit betekent dat de nieuwe versie vanaf dat moment door certificaathouders en de certificerende instellingen kan worden gebruikt. Omdat de voor versie 1.1 gebruikte accreditatienorm EN45011 op grond van internationale verplichtingen vervalt op 15 september 2015, vervalt versie 1.1 van BRL SIKB 7700 ook op 15 september 2015.

Certificaat en erkenning

In verband met de nieuwe BRL krijgt ieder bedrijf ook een nieuw certificaat. Certificatie-onderzoeken kunnen vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd op basis van de nieuwe versie. Bij certificaathouders waarbij vóór 15 september 2015 geen regulier certificatie-onderzoek was gepland, kan het certificaat op basis van de nieuwe BRL-versie administratief worden verstrekt, mits er geen afwijkingen openstaan uit eerder of nog lopend certificatie-onderzoek gericht op BRL SIKB 7700, versie 1.3. De nieuwe versie van BRL en protocollen en uw nieuwe certificaat hebben geen gevolgen voor de erkenning.