Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Essentiele eisen bodembeheer

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer bericht over de zogenaamde essentiŽle eisen voor publiek toezicht in het bodembeheer.

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede Kamer bericht over de zogenaamde essentiŽle eisen voor publiek toezicht in het bodembeheer. In haar brief van 7 oktober 2015 schrijft zij, dat naar aanleiding van signalen van de inspecties en de kabinetsreactie daarop wordt voorgesteld om een betere balans aan te brengen tussen het publiekrechtelijk toezicht en het stelsel van certificatie en accreditatie. In overleg met het bedrijfsleven wordt bekeken of het mogelijk is om op termijn te komen tot vereenvoudiging van het publieke toezicht.

Op dit moment houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht bij bodemintermediairs en certificerende instellingen. De focus is daarbij gericht op het erkenningenstelsel en de naleving van de zogenoemde normdocumenten (beoordelingsrichtlijnen met daarbij behorende protocollen). Deze normdocumenten zijn verankerd in het Besluit bodemkwaliteit en vormen een belangrijke basis voor het publieke toezicht. De normdocumenten vervullen echter ook een functie in het private toezicht (afgifte van certificaten) door certificerende instellingen. Teneinde het publieke en private toezicht zo effectief mogelijk te laten functioneren is het noodzakelijk om een heldere scheiding aan te brengen tussen beide vormen van toezicht. Het toezicht van de ILT kan in dat kader worden gefocust op de essentiŽle onderdelen van de normdocumenten.

Om te komen tot deze vereenvoudiging van het publieke toezicht worden momenteel in de normdocumenten die passages aangewezen die vanuit beleidsmatig oogpunt essentieel zijn voor het toezicht op bodemintermediairs en certificerende instellingen. De ILT zal na vaststelling van deze essentiŽle eisen, haar toezicht bij bodemintermediairs en certificerende instellingen richten op het erkenningen-stelsel en deze essentiŽle eisen.

Ter uitvoering hiervan hebben vertegenwoordigers van I&M en het bedrijfsleven gesproken over de contouren van het te maken document dat zal worden beheerd dor het CCvD Bodembeheer van SIKB. Het document zal naar verwachting in december 2015 gereed zijn.