Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe gezichten bij SIKB en Baggernet

Een overzicht van de nieuwe gezichten bij SIKB, de netwerkorganisatie die bedrijfsleven en overheid bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-) bodembeheer te verbeteren, en Baggernet.

Een overzicht van de nieuwe gezichten bij SIKB, de netwerkorganisatie die bedrijfsleven en overheid bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-) bodembeheer te verbeteren, en Baggernet.

  • David van den Burg van Ambient volgt Theo Edelman op als onafhankelijk voorzitter van het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer. Het college beheert de richtlijnen voor het bodembeheer (bodemonderzoek, bodemsanering, bodemenergie, mechanische boringen, bemalingen, laboratoriumanalyses, vergunningverlening & toezicht). Theo blijft verbonden aan SIKB: hij blijft voorzitter van het college voor Bodembescherming.
  • Jos Theeuwen (Grontmij) is per 1 januari 2016 de nieuwe voorzitter van de Programmaraad Bodembeheer. Hij volgt in deze functie Marc Langenhuijsen (Omgevingsdienst MWB) op, die zelf ook lid blijft van de Programmaraad. De Programmaraad Bodembeheer fungeert als trendwatcher en zet gesignaleerde knelpunten op het gebied van de kwaliteit van activiteiten in de bodem om in een activiteitenprogramma voor SIKB.
  • Het bestuur van SIKB verwelkomt twee nieuwe bestuursleden. Edwin van der Wel gaat namens Rijkwaterstaat en Annette Bakker (Gemeente Utrecht) namens het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) deel uitmaken van het SIKB-bestuur. Annette volgt Maarten Groenendijk (Gouda) op, die zijn (vrije) tijd gaat besteden aan promoveren in de archeologie. |
  • Het Platform Baggernet, dat kennisdeling op het gebied van waterbodems en baggeren tot doel heeft, heeft een nieuwe voorzitter. Paul Spaan van Waterschap Vallei en Veluwe neemt het stokje over van Kees Vonk van Waterschap Rivierenland die is benoemd tot directeur van het waterschap. Baggernet is gericht op uitwisseling van kennis over waterbodems en baggerwerken en het versterken van het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals. Platform Baggernet organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst over waterbodem- en baggeren, specifiek voor waterschappen en bedrijven.

    Meer info