Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versie BRL 9335 (Grond)

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een nieuwe versie vastgesteld van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 9335 Grond (versie 3.8).

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een nieuwe versie vastgesteld van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 9335 Grond (versie 3.8).
Versie 3.8 van BRL 9335
Met de aanpassing is BRL 9335 in lijn gebracht met NEN-EN-ISO/IEC 17065 aan de hand waarvan het certificatieschema door de Raad voor Accreditatie is beoordeeld. Ook zijn enkele vooral redactionele wijzigingen doorgevoerd en is aansluiting gezocht met recente aanpassingen in andere certificatieschema’s van SIKB.
Protocollen eveneens gewijzigd
Niet alleen de BRL is gewijzigd, ook van de protocollen 9335-1, 9335-2, 9335-4 en 9335-9 zijn nieuwe versies beschikbaar.
Zo zijn de al eerder door het CCvD Bodembeheer vastgestelde en door de Stichting Bouwkwaliteit aanvaarde aanpassingen (uit het Wijzigingsblad bij versie 3.6 van 1 mei 2013) ingevoegd. Daarnaast zijn daar waar nodig teksten verduidelijkt en enkele toelichtingen opgenomen, onder meer naar aanleiding van de discussiebijeenkomst met certificaathouders en andere betrokkenen op 29 mei 2014.
Meer informatie Klik hier voor de nieuwe versie 3.8. van BRL 9335 en voor de actuele versie van de protocollen. Hier is ook een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen te vinden.
Invoering per 1 juli 2015
Versie 3.8 van BRL 9335 treedt vanaf 1 juli 2015 in werking en is vanaf die datum ook opgenomen in bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit.
Dit betekent dat versie 3.8 van BRL 9335 vanaf dat moment door certificaathouders en de certificerende instellingen kan worden gebruikt.