Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versie protocol 2003 van kracht

Per 1 juli 2015 wordt via een wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit de nieuwe versie 2.0 van protocol 2003 van kracht. U kunt nog tot 1 oktober 2016 met de oude versie werken, daarna kan alleen nog met deze versie 2 gewerkt worden.

Het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer heeft op 16 april een nieuwe versie vastgesteld van het protocol 2003. Het doel van protocol 2003, behorend bij BRL en AS SIKB 2000, is standaardisatie en borging van veldwerkactiviteiten in het kader van het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Een begeleidingscommissie waarin Rijkswaterstaat, Bodem+, de waterschappen en gecertificeerde partijen vertegenwoordigd waren, heeft het opstellen van de nieuwe versie inhoudelijk begeleid.
De nieuwe versie van het protocol is risico-gestuurd. Dat wil zeggen dat aan veldwerkactiviteiten die de begeleidingscommissie heeft aangewezen als risicovol in het kader van het betrouwbaar bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit, eisen zijn gesteld. Bij elke eis is een concreet toetsingkader beschreven, waaruit duidelijk wordt hoe aan de eis kan worden voldaan. Verder is bij het formuleren van de eisen en het toetsingskader zoveel mogelijk gebruik gemaakt van doelvoorschriften. Waar dat niet mogelijk was, is gebruik gemaakt van middelvoorschriften.
Daarnaast is in het protocol aangegeven dat de gecertificeerde organisatie niet op grond van het certificaat 2003 of op grond van de erkenning 2003 aangesproken kan worden op foutief uitgevoerde werkzaamheden die geen directe relatie hebben met het uitvoeren van het veldwerk. Denk daarbij aan een niet conform NEN 5720 uitgevoerd vooronderzoek of een niet conform die norm uitgevoerde toetsing of interpretatie van de onderzoeksresultaten. Mede als gevolg hiervan is in dit ontwerp-protocol de ingangscontrole aangescherpt. Daarbij moet gecontroleerd worden of alle benodigde ‘ingrediënten’ voor het opstellen van een veldwerkinstructie aanwezig zijn, maar het is niet aan het gecertificeerd bedrijf om te toetsen of de informatie conform de normen tot stand is gekomen.
Verder zijn geen eisen meer gesteld aan het uitvoeren van een baggervolumebepaling, tenzij die wordt uitgevoerd om de hoeveelheid te bepalen van een waterbodem waarvan conform 2003 de milieuhygiënische kwaliteit is, of zal worden bepaald. Dan zijn eisen gesteld aan het aantonen van de geografische relatie.
Het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer zijn onderdeel van SIKB en ontwikkelen en beheren onder meer certificatie- en accreditatierichtlijnen. Klik hier voor de documenten.
Invoering en overgangstermijn
Per 1 juli 2015 is de nieuwe versie van protocol 2003 opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). Dit betekent dat certificaathouders vanaf die datum op basis van de nieuwe versie kunnen worden erkend, mits een certificaat voor die nieuwe versie is verleend en aansluitend e.e.a. is verwerkt in de erkenning.
Zoals te doen gebruikelijk is ook in een overgangstermijn voor het invoeren door gecertificeerde bedrijven voorzien, in dit geval tot 1 oktober 2016. U kunt dus tot die datum gebruik maken van de vigerende versie van protocol 2003.