Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe versies BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 6000

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft nieuwe versies vastgesteld van de volgende beoordelingsrichtlijnen:

  • BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuringen);
  • BRL SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg).

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft nieuwe versies vastgesteld van de volgende beoordelingsrichtlijnen:

  • BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuringen);
  • BRL SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg).

Dit is vooral gebeurd omdat de Raad voor Accreditatie nieuwe regels heeft vastgesteld waaraan BRL-en moeten voldoen.

Nieuwe versie BRL 1000 en 6000
De bestaande norm voor accreditatie (EN 45011) is met ingang van 15 september 2015 vervangen door NEN-EN-ISO/IEC 17065. Om de afstemming op die nieuwe norm te realiseren, zijn met de aanpassing vooral enkele (deels )redactionele aanpassingen doorgevoerd in hoofdstuk 4 van de BRL, waarin de eisen aan de certificatie-instellingen zijn beschreven. De belangrijksten wijzigingen hangen samen met:

  • Een meer prominente rol van de reviewer in het certificatieproces;
  • Benoeming van de competentie-eisen van het beoordelingsteam;
  • Diverse verwijzingen naar ISO/IEC 17065 ipv EN 45011.

Ook is de sanctieparagraaf aangepast. Hierin staat aangegeven welke sanctie er volgt op bepaalde afwijkingen tegen de eisen van de BRL. De BRL-teksten over dit belangrijke onderwerp zijn echter door de tijd uiteen gaan lopen. Om meer uniformiteit en daarmee transparantie in de sanctionering te brengen, zijn de sanctieparagrafen geharmoniseerd, zowel tekstueel als inhoudelijk
De bij BRL 1000 resp. 6000 behorende protocollen zijn niet aangepast.

Meer informatie

Klik hier voor de nieuwe versie van BRL 1000.
Klik hier voor de nieuwe versie van BRL SIKB 6000.
Hier zijn ook de overzichten opgenomen van de doorgevoerde wijzigingen en de achtergrond daarvan.

Invoering en overgangstermijn

Per 1 januari 2015 zijn de nieuwe versies van BRL 1000 en BRL SIKB 6000 opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). Dit betekent dat certificaathouders vanaf die datum op basis van de nieuwe versie kunnen worden erkend, mits een certificaat voor die nieuwe versie is verleend en aansluitend e.e.a. is verwerkt in de erkenning.

Zoals te doen gebruikelijk is ook in een overgangstermijn voor het invoeren door gecertificeerde bedrijven voorzien, in dit geval tot 15 september 2015. U kunt dus tot die datum gebruik maken van de vigerende versies van BRL 1000 en 6000.