Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe Wijzigingsbladen bij BRL SIKB 2100, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 11000

Nieuwe Wijzigingsbladen bij BRL SIKB 2100 , BRL SIKB 6000 en 11000:
Enkele wijzigingen, verduidelijkingen en corrigeren verwijzingen

De belangrijkste wijziging in het Wijzigingsblad bij BRL SIKB 2100 en protocol 2101 Mechanisch boren, wijzigt het afdichtingsregime, zodat in de meeste gevallen minder afdichtingsmateriaal nodig is om toch een afdoende afdichting te verkrijgen. Diezelfde wijziging verduidelijkt tevens dat er een keuze is tussen boorgatmetingen en laagdetectie. Daarnaast zet dit Wijzigingsblad een aantal foutjes en foutieve verwijzingen recht en introduceert het Engelstalige samenvattingen in zowel BRL als protocol.

Een aantal activiteiten voor de realisatie van bodemenergiesystemen (BRL SIKB 11000, scope 3a en 3b) worden uitgevoerd door specifiek daarvoor gespecialiseerde bedrijven en zijn daarom uitgezonderd van de erkenningsplicht. Het nieuwe Wijzigingsblad verduidelijkt de omschrijving van een van de uitgezonderde activiteiten en corrigeert een foutieve verwijzing.

Middels het wijzigingsblad BRL SIKB 6000 is bijlage 1 van protocol 6003 tekstueel in overeenstemming gebracht met de tekst in paragrafen 6.5 en 6.6 van het protocol.