Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Oproep: vacature Voorzitter College Bodembeheer

Het bestuur van de SIKB nodigt belangstellenden uit om uiterlijk 1 september 2015 te reageren op de functie van Voorzitter m/v van het CCvD / AC Bodembeheer

Het bestuur van de SIKB nodigt belangstellenden uit om uiterlijk 1 september 2015 te reageren op de functie van
Voorzitter m/v van het CCvD / AC Bodembeheer
Algemene omschrijving
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) en Accreditatiecollege (AC) Bodembeheer is een onafhankelijk college, in 2001 ingesteld door het bestuur van de SIKB. Het CCvD / AC draagt zorg voor het ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsrichtlijnen voor het bodembeheer. De richtlijnen zijn zowel gericht op bedrijven (op basis van certificatie of testen) als op overheden (visitatie). Richtlijnen voor bedrijven richten zich op laboratoriumanalyses, partijkeuringen en veldwerk, uitvoering en begeleiding van (water-) bodemsaneringen, grondreiniging, grondhandling, ontwerp en realisatie van bodemenergie-systemen, mechanische boringen en tijdelijke grondwaterbemalingen. Richtlijnen voor overheden zijn in gericht op de bevoegd gezag-taak bij het bodembeheer.
Het CCvD / AC borgt dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van deze richtlijnen.
Het bodembeheer wordt daarbij niet alleen vakmatig bezien, maar juist ook als onderdeel van het maatschappelijk proces. Daarom zijn in het CCvD / AC alle belanghebbende partijen (overheid, bedrijfsleven, opdrachtgevers) vertegenwoordigd. Transparantie in de besluitvorming is een belangrijk uitgangspunt.
TaakomschrijvingDe voorzitter is belast met:

  • het leiden van de vergaderingen van het CCvD / AC
  • het behartigen van de relatie met het bestuur van de SIKB
  • incidenteel: het vertegenwoordigen van het CCvD / AC in extern overleg

Profiel
De voorzitter is onpartijdig en heeft draagvlak binnen het werkveld om deze taak op zich te nemen. De voorzitter is sociaal vaardig (ziet de belangen van partijen en personen in het CCvD/AC) en is communicatief. Hij/zij heeft ervaring met het leiden van vergaderingen en is in staat besluitvorming te genereren. De voorzitter heeft ervaring met kwaliteitsvraagstukken en processen. Bovendien heeft hij / zij affiniteit met het werkveld.
Overige informatie
Gemiddeld komt het CCvD/AC vier keer per jaar bijeen. De vergaderingen vinden in de regel plaats in Utrecht. De vergaderingen beslaan telkens een dagdeel en worden voorbereid en uitgewerkt door het Programmabureau SIKB. Op jaarbasis beslaat de voorzittersfunctie ca 64 werkuren. Indien gewenst is een financiële vergoeding mogelijk op basis van het aantal bestede uren en gemaakte kosten. Benoeming geschiedt door het bestuur van de SIKB, gehoord het CCvD / AC Bodembeheer. De beoogde start van de werkzaamheden is najaar 2015. De zittingsduur is vier jaar, herbenoeming is eenmalig mogelijk.
Meer informatieMeer informatie over het CCvD / AC Bodembeheer vindt u op http://www.sikb.nl/ccvdbodembeheer. Voor een mondelinge toelichting wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de directeur, de heer W. de Koning (06 – 22 10 65 27).
ReagerenBelangstellenden kunnen hun interesse voor deze functie schriftelijk kenbaar maken voor 1 september 2015. U kunt uw brief met CV richten aan het bestuur van de SIKB t.a.v. de heer A. Deelen, voorzitter, postbus 420, 2800 AK, Gouda