Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BUM en HUM Bodemenergie klaar voor gebruik

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is in definitieve vorm is gepubliceerd en treedt op 1 juli 2013 in werking.

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is in definitieve vorm is gepubliceerd en treedt op 1 juli 2013 in werking. Daarom zijn ook de BUM en HUM voor bodemenergie aangepast aan de laatste wijzigingen die in het Wijzigingsbesluit zijn doorgevoerd. Daarmee beschikken provincies, gemeenten en omgevingsdiensten over actuele documenten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bodemenergiesystemen.
Wat is er veranderd?

  • de nieuwe wettelijke eisen aan het energie-rendement van bodemenergiesystemen zijn toegevoegd (SPF - Seasonal Perfomance Factor)
  • aangepaste eisen voor kleine open systemen (eenvoudiger indieningsvereisten vergunning). Bijlage 4.3 bevat een tool voor een gestandaardiseerde effectenstudie, die de kosten van zo'n verplichte studie sterk reduceert
  • de tekst over het registeren van bestaande en nieuwe bodemenergiesystemen is uitgebreid
  • aandacht voor lozingen. Er is een Handleiding Lozingen verschenen waarvan de hoofdlijnen zijn verwerkt
  • diverse kleinere wijzigingen in de tekst, zoals aangepaste nummering van artikelen in het Wijzigingsbesluit

Regio-middagen
Om een toelichting te geven op het Wijzigingsbesluit organiseren Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, SIKB en de decentrale overheden drie regiomiddagen Bodemenergie. Deze middagen vinden plaats op 9 juli in Den Haag, 3 september in Den Bosch en 12 september in Assen. Aanmelden via http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/regiodagen/
Meer informatie
Voor de BUM en HUM zie /richtlijnen_detail.aspx?id=10442
Meer informatie over BUM (vergunningverlening bodemenergie) zie /pagina.aspx?id=10437
Meer informatie over HUM (toezicht en handhaving bodemenergie) zie /pagina.aspx?id=10435