Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Reactie termijn ontwerpversie BRL 9335 en bijbehorende protocollen verlengd tot 10 september 2016

De reactie termijn van het ontwerp van de herziene
BRL 9335 en de ontwerpdocumenten protocollen 9335-1, 9335-2, 9335-4 en 9335-9 is verlengd tot 10 september 2016.

Voorstellen voor de modernisering BRL 9335 Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB (CCvD) heeft het ontwerp van de herziene BRL 9335 ’Grond’ en de bijbehorende ontwerpdocumenten protocollen 9335-1, 9335-2, 9335,4 en 9335-9 vrijgegeven voor een openbare reactieronde.

SIKB nodigt alle belanghebbende partijen uit om te reageren op de ontwerp versie van de BRL en de protocollen. Het CCvD betrekt de ingekomen reacties bij de vaststelling van de definitieve documenten.

Modernisering

Het doel van het project was om de bestaande kwaliteitsregeling met certificering en erkenning rond ‘grond’ (BRL 9335), op basis van nut en noodzaak, te moderniseren en te actualiseren. Dit o.a. ter versterking van een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van grond voor toepassingen conform de wet- en regelgeving. Hiermee wordt gestreefd naar vergroting van het draagvlak voor en vertrouwen in het ‘grondbewijs’ als bewijsmiddel, rekening houdend met de huidige gebruiks- en toetsingspraktijk.

Om dit doel te bereiken:

  • is de opzet van de tekst gewijzigd. Er is nu een helder onderscheid gemaakt tussen normatieve elementen (“eisen”) en toelichtende tekst;
  • is de systematiek rond levering in de protocollen -1, -2 en -4 geharmoniseerd, zodat de werkwijze voor certificaathouders voor de verschillende protocollen verder gelijk wordt getrokken. Tevens is de reikwijdte voor de certificaathouder beperkt tot de (directe) levering (en niet langer t/m transport en bestemming), maar daardoor zijn wel eisen aan de opdrachtverkrijging door de certificaathouder geformuleerd;
  • wordt het huidige “Grondbewijs” vervangen door een “Milieuhygiënische verklaring BRL 9335” (met aangepast format);
  • zijn eisen aan voorinformatie voor samenvoegen van partijen grond (protocol 9335-1) aangescherpt.

Er is hierbij aangesloten op de actuele wetgeving (juiste verwijzingen, verwijderen tegenstrijdigheden, vrijstellingen). Ook zijn dubbelingen in documenten verwijderd en zijn vele redactionele en grammaticale verbeteringen doorgevoerd.
Beeldmerken

In de afgelopen periode is, als gevolg van wijzigende (Europese) regelgeving, de inzet rond KOMO® (9335-9) en NL-BSB-productcertificaat (9335-1, 9335-2 en 9335-4) gewijzigd.

Naar aanleiding hiervan wordt tijdens de openbare reactieronde een aantal concrete voorstellen gedaan over de toepassing van deze beeldmerken op de milieuhygiënische verklaringen:

  • Voor partijen met een Milieuhygiënische verklaringen conform 9335-1, 9335-2 resp. 9335-4 komt het NL-BSB-keurmerk te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt gesteld een SIKB-beeldmerk.
  • Voor partijen met een Milieuhygiënische verklaring conform 9335-1, 9335-2 resp. 9335-4 en tevens een Civieltechnische verklaring conform 9335-9 verkrijgt, worden twee aparte verklaringen afgegeven: een milieuhygiënische verklaring en een civieltechnische verklaring. Laatstgenoemde wordt voorzien van het KOMO-keurmerk. Hiermee komt de gecombineerde verklaring te vervallen.

Alle ontwerpdocumenten, alsmede hoofdlijnen van de wijzigingen treft u hier aan.

Reageren U kunt uw commentaar op de ontwerpdocumenten tot uiterlijk 10 september 2016 sturen aan SIKB, bij voorkeur per e-mail naar info@sikb.nl of anders per post t.a.v. de secretaris van het Centraal College van Deskundigen/Accreditatiecollege Bodembeheer; Postbus 420; 2800 AK Gouda.

SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format, op de website te vinden bij de ontwerp-documenten. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van de regelingen. Deze reactieformulieren kunt u hier downloaden (onder informatieve documenten).