Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Beoordeling IBC-ontwerpen nuttig en noodzakelijk

De onafhankelijke beoordeling van ontwerpen van IBC-werken voldoet en werkt naar tevredenheid van zowel het Rijk als het bedrijfsleven. Deze deskundige en wetenschappelijke beoordeling dragen bij aan de kwaliteit van de ingediende ontwerpen en vermindert de risico’s voor het milieu. Bevoegde gezagen hebben bovendien baat bij de uniformiteit in de beoordeling.

Dit blijkt uit een evaluatie van het werk van de Advieskamer Bodembescherming (AKB), sinds deze op 1 januari 2014 is ingesteld. Deze advieskamer beoordeelt het ontwerp, het beheers- en controleplan en eventuele afwijkingen van het ontwerp tijdens de uitvoering. Een en ander gebeurt volgens het werkvoorschrift Beoordelen ontwerp IBC-werk dat onderdeel is van de Regeling Bodemkwaliteit.

Organisatorische unie
De AKB vormt een organisatorische en personele unie met de Advieskamer Stortbesluit (AKS). Beide Advieskamers worden geleid door een onafhankelijke voorzitter, mr. Kees Meijler, onder meer oud-directeur Ruimte, Milieu en Water bij de provincie Zeeland. De leden, specialisten op het gebied van geotechniek, grond en grondwater, materiaalkunde en risicomodellering, zijn prof.dr.ir. Adam Bezuijen, prof.ir. Johan Bosch, prof.dr. Rob Comans, prof.dr. Ton Breure en prof.dr.ir. Theo Olsthoorn. Zij zijn verbonden aan onder andere de universiteiten van Delft, Nijmegen, Wageningen en Gent. SIKB zorgt voor een vaste secretaris.

Superspecialisten
De AKB heeft sinds haar instelling in 2014 in de afgelopen jaren elf adviezen uitgebracht, onder meer over de renovatie van de A27, over een stortplaats bij Schinnen en de aansluiting A6-A7 bij Joure. Momenteel lopen er diverse adviestrajecten, o.a. inzake de fundering van een bedrijfshal en rond diverse regionale wegen.
Voor elk advies worden één of meerdere experts, de zogenoemde superspecialist(en) ingehuurd, die het voorbereidende onderzoek verricht(en). Hun werk wordt gereviewd door één van de leden van de AKB. Dit lid (de gedelegeerde) stelt het ontwerpadvies op. Dat wordt gechallenged door de overige AKB-leden en door de gezamenlijke AKB vastgesteld. Voor alle betrokkenen geldt dat vertrouwelijkheid, deskundigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan.

Vlug, veilig en voordelig
De werkzaamheden van de Advieskamer, waarvan de leden worden benoemd door het bestuur van SIKB, zijn geëvalueerd door vertegenwoordigers van het Rijk en de bouw- en toeleveringsbedrijven. Er heerste algemene tevredenheid over de samenstelling en de werkwijze van de Advieskamer. Enkele kanttekeningen werden geplaatst bij de kosten en de communicatie richting advies-aanvragers en de lagere overheden; gemeenten en provincies.
Wanneer een aanvraag volledig wordt ingediend kan het advies binnen een termijn van maximaal acht weken worden gegeven. Dat is inclusief de eerste twee weken die nodig zijn voor het uitbrengen van een offerte, het benoemen van een gedelegeerde en het inhuren van experts. In die gevallen kan de AKB ‘vlug, veilig en voordelig adviseren’, aldus Kees Meijler. Helaas wordt het huiswerk niet altijd even goed gedaan, met name door kleinere bedrijven, vaak bij kleinere werken. Het gevolg is dan vertraging in de advisering, wat problematisch kan zijn bij de gewenste oplevering van het werk. Het verwerven van alle benodigde gegevens wordt in die gevallen onderschat. De AKB komt daarom met een brochure om adviesaanvragers nadrukkelijker te wijzen op de noodzakelijke informatie, zoals de aan te leveren geohydrologische gegevens, die van cruciaal belang en goed onderbouwd dienen te zijn. Ook het gebruik van de aangeboden checklist zal daarin expliciet bij aanvragers onder de aandacht worden gebracht.

Wettelijke verplichting
Een opvallende constatering tijdens de evaluatie, was dat mogelijk niet alle werken worden voorgedragen voor advies, terwijl dit toch een wettelijke verplichting is. De wens werd geuit de bevoegde gezagen nog eens op deze wettelijke verplichting te wijzen. Temeer omdat ook de meeste vragen, die aan de helpdesk van Rijkswaterstaat/Bodem+ worden gesteld, van lagere overheden komen en de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit betreffen. En passant werd opgemerkt dat omgevingsdiensten die een advies ontvangen, nooit contrair gaan.

Kosten
De Advieskamer Bodembescherming moet financieel zelfstandig zijn. Dat betekent dat alle kosten, die gemoeid zijn bij het uitbrengen van een advies, bij de aanvrager in rekening worden gebracht. Het bedrag - doorgaans tussen de 10.000 en 15.000 euro - is bij grote(re) werken doorgaans geen probleem. Bij een kleiner werk worden de kosten per ton IBC echter relatief hoog. Gezien de financieringsstructuur van de AKB wordt echter niet voorzien wordt de kosten voor kleinere werken naar beneden worden gebracht.

Voor meer informatie: www.advieskamerbodembescherming.nl