Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Digitale gegevensuitwisseling veldwerk geborgd

Vrijwel alle registraties van het veldwerk gebeuren tegenwoordig digitaal. Onderzoeks-gegevens worden digitaal ingewonnen, verwerkt en opgeslagen.

Om de digitale registratie en uitwisseling van veldregistraties (met name aan het begin van de keten) verder te stimuleren en de data-uitwisseling te borgen heeft het CCvD Bodembeheer enkele protocollen aangepast. Dat zijn de protocollen 2001 ‘Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen’ en 2002 ‘Het nemen van grondwatermonsters’, die beide horen bij BRL SIKB 2000 en AS SIKB 2000.

Naast de voorgeschreven registraties conform de bovengenoemde protocollen en onderliggende NEN-normen, is bij de leveranciers van veldwerksystemen geïnventariseerd welke gegevens in de regel worden geregistreerd en uitgewisseld tussen veldwerk- en adviesbureaus. Naar verwachting zal de aanpassing in protocol 2001 en 2002 per 1 april 2018 van kracht worden.

De bijbehorende datasets met referentie naar de datavelden uit de standaard SIKB0101 zijn alvast gepubliceerd, kijk hier.