Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

KNA Leidraad Waterbodems

Tot 1 februari jl. heeft de ontwerp-Leidraad Waterbodems ter visie gelegen. De binnengekomen reacties maken het mogelijk het concept ter besluitvorming voor te leggen aan het Centraal College van Deskundigen Archeologie, dat zich op 13 maart a.s. hierover buigt.
De Leidraad sluit aan op de KNA Waterbodems en heeft als doel om naast experts ook opdrachtgevers en beleidsmakers inzicht te geven in wat er nodig is voor archeologisch onderzoek op onderwater gelegen vindplaatsen. Zo krijgen ook zij inzicht in het algemene proces van waterbodemonderzoek, hoe dit zou kunnen worden uitgevoerd, met welke technieken en wat dat oplevert.