Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Nieuwe KNA leidraad voor anorganisch vondstmateriaal

Om het verzamelen en registreren van anorganische archeologische vondsten te uniformeren, is de Leidraad Anorganisch Vondstmateriaal opgesteld. De leidraad voorziet in de behoefte aan inhoudelijke verdieping, kennisvermeerdering en een betere ontsluiting van gegevens. Diverse specialisten op het gebied van anorganisch vondstmateriaal hebben hun expertise en ervaring voor deze leidraad ter beschikking gesteld.
Het Centraal College van Deskundigen Archeologie heeft de leidraad vastgesteld. De leidraad maakt als best practice onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Via het Programma van Eisen kan het werken volgens deze leidraad verplicht worden gesteld.

De KNA-leidraad is met name bestemd voor (beginnende) archeologische materiaalspecialisten en geïnteresseerde archeologen. Het is tevens een informatiebron voor de bevoegde overheid en opdrachtgevers over het wat, hoe en waarom van specialistisch materiaalonderzoek. In de leidraad komen ook de bij specifieke onderzoeksvragen behorende onderzoeksstrategieën aan bod, waardoor dit eveneens een uitermate geschikte leidraad is voor opstellers van Programma’s van Eisen en opgravingsleiders.

De leidraad bestaat uit twee delen. Deel A bevat informatie die voor al het materiaalonderzoek relevant is. In deel B zijn de onafhankelijke documenten per materiaalcategorie opgenomen. Naar verwachting wordt deel B in de toekomst uitgebreid met andere materiaalcategorieën. De versie die nu is vrijgegeven bevat voor deel B de volgende deel-leidraden:

  • Leidraad 1 Handgevormd aardewerk (ca. 5200 v.Chr.-200 n.Chr.)
  • Leidraad 2 Natuursteen (prehistorie)
  • Leidraad 3 Vuursteen (alle perioden)

U kunt de leidraad hier downloaden.