Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Platform Baggernet

Het Platform Baggernet verzorgt dit jaar twee bijeenkomsten voor waterbodem- en baggerprofessionals. Een daarvan is in samenwerking met de Hydrographic Society Benelux over innovatieve technieken voor waterbodemkartering. De andere wordt samen met het Waterschap Rijn en IJssel en het Waterschap Vechtstromen voorbereid en behandelt het duurzaam bestemmen van baggerspecie (inclusief een excursie). Data zijn nog niet bekend, houd daarvoor de website www.baggernet.info en Twitter (@Baggernet) in de gaten.

Baggernet is een samenwerkingsverband van Unie van Waterschappen, RWS, Vereniging Waterbouwers en SIKB. Het Platform Baggernet is gericht op uitwisseling van kennis over waterbodems en baggerwerken en het versterken van het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals.