Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Regeling bodemkwaliteit gewijzigd

De voor 1 februari jl. geplande wijziging van de Rbk is conform planning op die datum in werking getreden. De wijziging zelf is hier te vinden. Voor belanghebbenden bij SIKB-schema’s zijn de gevolgen beperkt: de wijziging was eigenlijk alleen gericht op de gevolgen van de EU Construction Products Regulation (CPR). De volgende in bijlage C Rbk doorgevoerde wijzigingen kunnen voor u relevant zijn:

• verwijzing naar het document Essentiële eisen voor ILT-toezicht is overal geactualiseerd naar de versie van 6 oktober 2016. Hierdoor zijn de essentiële eisen uit de nieuwe versie van protocol 2003 nu ook in het document Essentiële eisen opgenomen;
• cat. 11 (7000) en cat. 19 (2100): vaststellingsdatum Wijzigingsblad gecorrigeerd;
• cat. 18 (7500): het Wijzigingsblad wordt nu ook hier vermeld, waardoor strijdigheid met cat. 5 is opgeheven.