Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB in 2017: meer focus op kennis en kennisdelen

SIKB heeft voor dit jaar de Jaarprogramma’s voor Bodem en Archeologie opgesteld.

Voor de sector Bodembeheer wordt onder meer gewerkt aan een richtlijn voor geotechnisch vooronderzoek bij sleufloze boortechnieken en komt er een kennisdocument dat bevoegde gezagen helpt het kennisniveau met betrekking tot technische en juridische aspecten van sleufloze technieken te verhogen. Diverse Beoordelingsrichtlijnen en protocollen worden geactualiseerd, waaronder de BRL 9335 voor grondstromen en partijkeuringen, protocol 7511 ten dienste van baggerslibverwerking en de BRL SIKB 11000 voor bodemenergie, die zal worden aangepast naar aanleiding van de uitgevoerde validatie en evaluatie. Voorts wordt een verkenning uitgevoerd naar draagvlak voor een nieuwe BRL SIKB 15000 Advies bij bodemonderzoek, saneringsvoorbereiding en bodemsanering. Kijk hier voor het Jaarprogramma Bodembeheer 2017.

Ook in het Jaarprogramma Archeologie 2017, naast de evaluatie van het nieuwe kwaliteitssysteem, de nodige aandacht voor kennisontwikkeling en kennisdelen, bijvoorbeeld rond oorlogserfgoed. Voorts staat onder meer een vervolgproject voor het verbeteren van de KNA-specificatie PS07 Referentietabellen gepland, waarmee een handvat geboden wordt over het aantal te verwachten kwetsbare vondsten bij een vindplaats. In de huidige vorm is het systeem van referentietabellen nog onvolledig en is de inhoud van de individuele beschikbare tabellen onderling te verschillend.