Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Unieke samenwerking archeologisch bedrijfsleven

De archeologische sector heeft de handen in één geslagen als het gaat om het verbeteren van gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaarten. Het doel van de samenwerking is het opstellen van een Handleiding waaruit duidelijk moet blijken aan welke (minimum-)eisen een gemeentelijke archeologische kaart in de toekomst moet voldoen.
Het initiatief is genomen door de archeologische bedrijven ADC-Archeoprojecten, Archol, A=M, Baac, Buro de Brug, Raap en Vestigia. Ook vertegenwoordigers van het Convent van Gemeentelijke Archeologen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Faculteit Geesteswetenschappen (afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis en Oudheid) van de Vrije Universiteit participeren in het project.

De achtergrond van de samenwerking ligt in de Omgevingswet. Bij het vaststellen hiervan diende het CDA-kamerlid Ronnes een amendement in. Daarin verzocht hij de regering zich in te zetten om gemeenten er toe te bewegen archeologische dubbelbestemmingen in hun bestemmingsplannen beter te laten onderbouwen. Zo’n onderbouwing vindt plaats op basis van een gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart en een rapport. De eisen waaraan deze verwachtingskaarten moeten voldoen zijn echter nooit vastgelegd en beschreven. De samenwerking zal ook een antwoord moeten geven op de vraag hoe om te gaan met het begrip ‘aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten’ zoals dat in de Omgevingswet is opgenomen.
De Handleiding wordt opgesteld in overleg met andere archeologische organisaties en betrokken maatschappelijke partijen. Partijen die worden uitgenodigd hun visie kenbaar te maken zijn o.a. het IPO, de VNG, Provinciale Steunpunten, LTO-NL, NEPROM, Cascade/FODI, SIKB, Voia, NVAO, NVvA en de AWN.
De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van OCW. De Handleiding zal medio 2018 met het Ministerie van OCW en de RCE worden besproken.

Vragen en/of opmerkingen?
De projectleider van deze samenwerking is Jan Breimer (A=M). Hij is te bereiken via mail (info@a-is-m.nl) of mobiel: 06-83247790
Bij de RCE is Marjolein Verschuur contactpersoon voor deze samenwerking. Zij is te bereiken via mail (M.Verschuur@cultureelerfgoed.nl) of per telefoon: (033) 421 7 421 (alg. nr.)