Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Data krijgt vooral waarde in zijn context

‘Goede data kunnen belangwekkende informatie leveren, maar die informatie wordt pas echt belangrijk wanneer deze kan worden beschouwd in zijn context. Kan ik als bestuurder een besluit nemen op basis van data die niet alleen beschikbaar is, maar ook gelegenheid geeft tot interpretatie en tot relevante afwegingen?’

Jeroen Haan is in het dagelijkse leven bestuurder Hoogheemraadschap Rijnland en bestuurslid SIKB. Op 20 september is hij ook dagvoorzitter van het SIKB-Jaarcongres. Het thema is dit jaar ‘De verbindende kracht van data’. Voor Jeroen is die verbindende kracht onder andere belangrijk wanneer hij als bestuurder beleidsafwegingen moet maken. ‘Bijvoorbeeld in een discussie met gemeenten over een plek voor een WKO-installatie. Essentieel is dan dat alle betrokkenen beschikken over eenzelfde data, over zuivere informatie die het mogelijk maakt tot een gemeenschappelijk gedragen besluit te komen’.

Hij geeft nog een voorbeeld. ‘In de archeologische sector zijn data betreffende vindplaatsen en de gedane vondsten op zich belangwekkend. Toch worden ze pas echt interessant wanneer ze bijdragen aan het historische verhaal. Dat versterkt de identiteit van een gebied. En dat opent de mogelijkheden om die kennis te koppelen aan bodeminformatie, waarmee de functies van een gebied kunnen worden gewaardeerd. Is het een logische plek voor een waterloop, om maar eens een vraag te kunnen beantwoorden. Zijn er data voorhanden die de keuze voor een aanleg, of herstel daarvan, kunnen onderbouwen?’

‘Op het congres wil ik een drieslag maken. Allereerst het werk van SIKB, dat historisch gezien altijd gericht is geweest op het borgen van betrouwbare data. De systemische kant van de zaak dus. De tweede slag die ik wil maken is hoe die data is te koppelen aan bijvoorbeeld de werkzaamheden van omgevingsdiensten. Hoe is een kruisbestuiving mogelijk? Hoe creëren we meerwaarde?

De derde slag die ik wil maken is hoe we met data tot betere inzichten en besluitvormingsprocessen kunnen komen. Hoe verzamelen we een goed beeld van een bepaalde situatie, op basis waarvan een juiste afweging kunnen maken?’
‘Daarnaast wil ik aandacht vragen voor de nieuwe manieren van data verzamelen en gebruiken. Ik verwacht daarbij een boeiende bijdrage van Alexander Klöpping. De toepassing van algoritmen bijvoorbeeld. Wat velen in onze sectoren misschien niet gelijk op het netvlies hebben, maar waarin wel tal van relevante ontwikkelingen zijn waar te nemen’.

‘Mijn rol als dagvoorzitter is natuurlijk maar bescheiden, maar ik hoop in de ochtend een paar zaadjes te kunnen planten, die eerst ’s middags in de workshops gaan groeien en daarna in de dagelijkse praktijk van alle aanwezigen tot volle wasdom komen.’