Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Biodiesel en bodem: Tussenrapport onderzoek gereed

In samenwerking met diverse partijen heeft SIKB een onderzoek gestart naar de vermoedelijk versnelde aantasting van ondergrondse stalen inwendig ongecoate biodiesel-opslagtanks en de mogelijke oorzaken hiervan.
Reden hiervoor is de toenemende corrosie die wordt waargenomen tijdens reguliere tankinspecties van ongecoate tanks. Hierdoor ontstaan zwakke plekken met sterk verhoogd risico op lekkage en dus bodemverontreiniging. In 2017 is lekkage bij enkele tanks geconstateerd en verwacht mag worden dat dit aantal de komende jaren zal toenemen.  Doel van het onderzoek is het aanpassen van de tankinspectie normen (AS 6800) en het geven van een advies inzake de wettelijk verplichte frequentie van de reguliere tankinspecties (nu Activiteitenbesluit, straks het Besluit Activiteiten Leefomgeving - BAL).
Het onderzoek kan worden uitgevoerd dankzij een bijdrage van het kennisprogramma RWS UP.

Tussenrapport "Voorkom een nieuwe Actie Tankslag"
Op 15 februari 2018 heeft het CCvD Bodembescherming het Tussenrapport van het project "Voorkom een nieuwe Actie Tankslag" vastgesteld. Het bevat het verslag van het eerste deel van het onderzoek.

  • Samenvatting Tussenrapport

Uit het onderzoek is gebleken dat sinds de invoering van biodiesel (2007) er versnelde aantasting optreedt bij ongecoate stalen tanks. Hoofdoorzaak hiervan is zeer waarschijnlijk dat door het bijmengen van biodiesel aan fossiele diesel het klimaat in de tanks dermate is gewijzigd dat er microbiologische beïnvloede corrosie (MIC) optreedt, met als gevolg een versnelde aantasting van de tank in de vorm van putcorrosie.
Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn gegevens van 1400 tankinspectierapportages uit voorgaande jaren bestudeerd en daarnaast ook tankinspecties inclusief laboratoriumanalyses uitgevoerd. Daar het beoogde aantal van totaal 30 uit te voeren tankinspecties door het schaarse aanbod van geschikte tanks nog niet kon worden gerealiseerd, is besloten een tussentijdse rapportage op te stellen met de tot nu toe verkregen resultaten.

Het onderzoek heeft zich in de eerste plaats gericht op ondergrondse, stalen, inwendig ongecoate biodieselopslagtanks, maar er zijn sterke aanwijzingen dat andere soorten tanks (locatie bovengronds, inwendig 1/3 gecoate tanks, opslagtanks met bijmenging van bio-ethanol, enz.) soortgelijke schade-mechanismen kunnen vertonen. Inwendig coaten van de tankwand blijkt een gunstige invloed te hebben op het tegengaan van het corrosieproces, mits de coating onbeschadigd blijft.

  • Vervolgstappen na de Tussenrapportage

Na afronding van deze Tussenrapportage worden nog 20 extra tanks onderzocht.
De huidige SIKB richtlijnen (AS 6800) zijn niet toereikend om aanwezigheid van MIC te kunnen aantonen. Onderzoek naar alternatieve meetmethoden is nog lopend, maar de ijzerbepalingsmethode uit sludgemonsters lijkt een goede, indicatieve maar praktisch toepasbare meetmethode. In fase 2 van dit project zal een aanpassing worden opgesteld. Tevens zal een advies aan het ministerie van I&Wworden opgesteld inzake de wettelijke keuringsfrequentie van ondergrondse stalen tanks.

Eindrapport
Het Eindrapport is naar verwachting eind 2018 gereed.