Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Breed draagvlak voor het behoud van het Kwalibo-stelsel en BRL/protocollen

Er is een breed draagvlak voor het behoud van het Kwalibo-stelsel en de uitwerking in BRL/protocollen voor bodemonderzoek. Privaat en publiek toezicht op de BRL 1000, 2000, 6000 en onderliggende protocollen moet blijven. Dit leidt tot borging van een minimaal vereiste kwaliteit van bodemonderzoeken en draagt bij aan het voorkomen van fraude en misstanden bij bodemwerkzaamheden.

Dit blijkt een onderzoek van Tauw. Het onderzoek was geïnitieerd door de Programmaraad Bodembeheer en najaar 2018 uitgevoerd in opdracht van SIKB. Geïnventariseerd zijn de wensen voor de vervolgkoers van de kwaliteitsborging rondom bodemonderzoeken, specifiek met betrekking tot de BRL 1000, 2000 en 6000. De inventarisatie is uitgevoerd in twee stappen:

1. In september 2018 zijn drie workshops gehouden met verschillende ‘gebruikersgroepen’ van BRL 1000, 2000 en 6000: een groep van opdrachtgevers van bedrijven en overheden, een groep publieke en private toezichthouders en een groep van gecertificeerde bedrijven. Per gebruikersgroep namen ongeveer tien vertegenwoordigers deel aan de workshop. In de workshops werden wensen opgehaald met betrekking tot de volgende vragen:

  • Welke elementen van de BRL 1000, 2000 en 6000 (de documenten en het gebruik ervan) wilt u behouden?
  • Welke elementen van de BRL 1000, 2000 en 6000 (de documenten en het gebruik ervan) wilt u verbeteren of veranderen?

Dit leverde een totaal van 106 ingebrachte wensen op.

2. In de tweede stap zijn de 106 wensen uit de workshops, via een internetpeiling voorgelegd aan alle deelnemers van de workshops. De deelnemers hebben voor iedere wens hun ‘stem’ uitgebracht. Daarbij konden ze aangeven in welke mate ze iedere individuele wens wel of niet wenselijk vinden. Deze internetpeiling leverde het volgende beeld op:

  • Er zijn 41 wensen waarvoor bij de drie doelgroepen breed draagvlak bestaat. Het merendeel van de deelnemers is voorstander voor uitvoering van deze wensen;
  • Er zijn 26 wensen waar partijen het niet over eens zijn. Daarbij zijn twee doelgroepen voorstander van de wensen en is een doelgroep tegenstander;
  • 39 van de ingebrachte wensen bleken geen breed draagvlak te hebben.

De inventarisatie geeft aan dat er breed draagvlak is voor behoud van het Kwalibo-stelsel en de uitwerking in BRL/protocollen voor bodemonderzoek bij de doelgroepen. Bijna alle deelnemers zijn van mening dat privaat en publiek toezicht op de BRL 1000, 2000, 6000 en onderliggende protocollen moet blijven. Dit leidt volgens de deelnemers tot borging van een minimaal vereiste kwaliteit van bodemonderzoeken en draagt bij aan het voorkomen van fraude en misstanden bij bodemwerkzaamheden. Ook is er breed draagvlak voor het behoud van de ‘essentiële eisen’ ten behoeve van overheidstoezicht. Er blijkt brede behoefte voor meer eenduidigheid en focus op risicovolle aspecten in BRL-en en protocollen. Verder zijn er wensen opgehaald voor aanpassingen in BRL 1000, 2000, 6000 en onderliggende protocollen en voor maatregelen om de toepassing van de daarvan (verder) te verbeteren.

Advies van de Programmaraad Bodembeheer voor vervolg
Op basis van deze uitkomsten adviseert de Programmaraad Bodembeheer het SIKB-bestuur om bij lopende en nieuwe actualisatie-trajecten van BRL-en en protocollen de breed gedragen wensen voor aanpassingen van de BRL-en protocollen te betrekken. Daarnaast adviseert de programmaraad om in een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van de betrokken partijen (certificaathouders, IL&T, lokale bevoegde gezagen (gemeenten, omgevingsdiensten), opdrachtgevers, certificerende instellingen) het vervolgproces hieromtrent vorm te geven. Ter voorbereiding aan dit proces zal geïnventariseerd worden wat er voor de betrokken partijen nodig is (randvoorwaarden) om aan dit proces deel te nemen. In 2019 zal SIKB de vervolgstappen vormgeven.

Download: Tauw-rapport Inventarisatie wensen vervolgkoers kwaliteitsborging bodem d.d. 4 december 2018.