Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Gebrekkige monitoring IBC-werken

SIKB heeft in het voorjaar van 2018 een beknopt onderzoek gedaan naar de werking van de normdocumenten (specifiek protocol 6902) ten aanzien van IBC-werken en de beschikbaarheid van monitoringrapportages. De kern van het onderzoek is beschreven in een Signaalnotitie en aangeboden aan het Ministerie van I en W en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Geconcludeerd wordt dat er van IBC-werken weinig monitoringrapportages beschikbaar zijn. Voor werken die Rijkswaterstaat heeft ingezet zijn die er wel. De informatievergaring is lastig gebleken en de mate van naleving van de onderhouds- en monitoringverplichting is onduidelijk. Een uitspraak over milieu-urgentie is niet mogelijk vanwege het ontbreken van rapportages. SIKB constateert dat er dus geen adequaat beeld bestaat van de staat van de werken en de milieusituatie.

Het programma ZEMBLA heeft hierin aanleiding gezien om op woensdag 24 oktober (21.15 uur) een uitzending aan dit onderwerp te besteden. Klik hier voor Signaalnotitie.