Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Herziening Beoordelingsrichtlijn Tankinstallaties

De openbare reactieronde op de nieuwe BRL SIKB 7800 Tankinstallaties heeft tot veel input geleid. In totaal zijn van zestien partijen voorstellen tot verbetering ingebracht, tezamen meer dan duizend opmerkingen omvattend.

De BRL SIKB 7800 vervangt naar verwachting begin 2019 de K903 Regeling Erkenning Tankinstallateurs (REIT). In de BRL zijn de eisen opgenomen die installateurs van tankinstallaties moeten hanteren bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van een onder- of bovengrondse tankinstallatie die wordt bestemd voor vloeistoffen en dampen. De nieuwe BRL betreft vele duizenden onder- en bovengrondse tankinstallaties, die zowel brandstof als chemicaliën kunnen bevatten. De BRL is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit de tanks, met als gevolg bodemverontreiniging.

De commissie REIT werkt in een serie vergaderingen toe naar een presentatie van een definitief document in het laatste kwartaal van dit jaar aan het CCvD Tankinstallaties.
Voorzitter Jordi Verkade is zeer content met de reacties. ‘Ze zijn heel divers, van redactioneel tot vakinhoudelijk. Alle zijn zeer constructief, met het doel om het document beter leesbaar en actueel te maken’. Hij wijst erop dat de reacties niet alleen van tankinstallateurs, maar ook vanuit bevoegd gezag en gebruikers zijn gekomen. ‘Het bewijst dat het een breed gedragen document is’.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jordi Verkade, Programmasecretaris Bodembescherming en voorzitter van de REIT-commissie.