Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Specialisten pakken inspectie IBC-werken op

‘Dit ziet eruit zoals het moet zijn, geen schade, geen vervuiling’, constateren Iljo Fluit, Managing Director van QS Inspection en Niek Suijkerbuijk en Bjørn van der Heijden, inspecteurs bij ABV Haukes. Op een zonnige vroege vrijdagochtend controleren zij een kunstmatige terp langs een op- en afrit van de A2 bij Culemborg. Een ‘kunstwerk’ in de termen van Rijkswaterstaat, een van de heel vele. En ook een waarvoor verontreinigde bouwstoffen zijn gebruikt. Herbestemming van vervuilde grond, die zo nog ergens goed voor is. En dus regelmatig moet worden nagezien om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen.

Het zijn de zogenoemde IBC-werken; grond-, weg- en waterbouwkundige werken waarin verontreinigde bouwstoffen zijn gebruikt. Bijvoorbeeld afval van energiecentrales, bodemassen en -slakken. Deze bouwstoffen mogen alleen worden toegepast in werken met Isolatie-, Beheer- en Controlemaatregelen (IBC). IBC-bouwstoffen mogen volgens het Besluit bodemkwaliteit worden toegepast in ‘werken'; functionele, nuttige toepassingen van bouwstoffen, zoals gebouwen, (spoor)wegen, bruggen, geluidswallen en dijken. Dit betekent dat deze werken na oplevering regelmatig grondig moeten worden geïnspecteerd om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen. Een wettelijke verplichting die wordt uitgevoerd volgens Protocol 6902. Dat protocol is opgesteld door netwerkorganisatie SIKB: samenwerkende overheden en bedrijven die de kwaliteit van het bodembeheer waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Sneller en beter werken
Protocol 6902 omschrijft en toetst de specifieke risico’s van bestaande IBC-werken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om stagnatie in de drainage, verzakkingen of een verzwakte constructie. Regelmatige controle hierop is cruciaal: dankzij de jaarlijkse inspecties kunnen zwakheden in de constructie op tijd worden ontdekt en hersteld. ‘Bij deze inspecties is het belangrijk om veel omvangrijke IBC-werken in een relatief kort tijdsbestek te inspecteren en uiteraard correct te handelen’, geeft Iljo Fluit aan. Daartoe werkt zijn bedrijf samen met een andere specialist op dit vakgebied: ABV Haukes. ‘Het gaat om vele honderden IBC-werken in Nederland die jaarlijks dienen te worden geïnspecteerd.’ ‘Door onze expertise samen te voegen, kunnen we ons werk nog sneller en beter doen’, vult Bjørn van der Heijden, Technisch Manager van ABV Haukes, aan. Zo garanderen we een onafhankelijke toetsing die voldoet aan alle criteria, uitgevoerd binnen het gevraagde tijdsbestek.’

Geen lekkage
Niek Suijkerbuijk wijst op de nabij gelegen sloot. Voorkomen moet worden dat een IBC-werk gaat lekken, en dat verontreinigd materiaal bijvoorbeeld in deze sloot terecht komt. Gelukkig is hier bij Culemborg daar geen sprake van. De grasbedekking van de kunstmatige terp is prima in orde en eenzelfde resultaat geeft de controle van de peilbuizen die aanwezig zijn om de grondwaterkwaliteit te monitoren.
Iljo Fluit vertelt dat de in 2012 tot stand gekomen Green Deal AEC-bodemas ertoe moet leiden dat per 1 januari 2020 deze categorie IBC-bouwstoffen uit het Besluit Bodemkwaliteit kan worden geschrapt. ‘De afvalenergiecentrales moeten dan de kwaliteit van bodemas zodanig verbeteren dat die vrij toepasbaar is. De controle op gerealiseerde IBC-werken blijft echter’, aldus Iljo Fluit.