Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Certificaatverlenging, verwijzing naar de 9001 en andere zaken

Reageer op de ontwerp-Wijzigingsbladen
Het CCvD Bodembeheer heeft nieuwe ontwerp-Wijzigingsbladen vastgesteld bij het accreditatieschema AS SIKB 1000, Monsterneming voor partijkeuringen, en bij de volgende zeven certificatieschema’s:

  • BRL SIKB 1000, Monsterneming voor partijkeuringen
  • BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek
  • BRL SIKB 2100, Mechanisch boren
  • BRL SIKB 6000, Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
  • BRL SIKB 7000, Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
  • BRL SIKB 7500, Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
  • BRL 9335, Grond

Reageren op deze ontwerp-Wijzigingsbladen kan tot en met 5 maart 2019.

Ontwerp-Wijzigingsbladen
Voor de nieuwe versie van de certificatieschema’s, die op 30 november jl. in werking zijn getreden, is een aantal voorstellen voor verbetering en verduidelijking gedaan. Drie van deze voorstellen hebben betrekking op meerdere schema’s en zijn, voor zover nodig bij het betreffende schema, verwerkt in het ontwerp-Wijzigingsblad bij dat schema:

1. (BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000 en 7500) mogelijkheid tot herstel van afwijkingen binnen reguliere kwaliteitsmanagementsysteem van de certificaathouder ten tijde van certificaatverlenging.
2. (BRL SIKB 1000, 6000, 7000 en 7500) schrappen van de mogelijk verwarrende verwijzing naar NEN-EN-ISO 9001 bij de nieuwe optie voor kwaliteitsmanagement-systeem (anders dan op basis van NEN-EN-ISO 9001).
3. (AS en BRL SIKB 1000): verduidelijken status laagdikteformule in protocol 1001 (en onder BRL 1000 ook in protocol 1004) en corrigeren wanneer zeefproef moet worden toegepast (protocol 1001).

Tot slot bevat het Wijzigingsblad bij BRL 9335 twee wijzigingen. De eerste neemt een tegenstelling weg in de eisen aan het kwalificeren van samengevoegde partijen grond (protocol 9335-1), de tweede verduidelijkt dat de persoon die de monsterneming voor indicatieve keuringen verricht niet hoeft te voldoen aan de eisen aan een (geregistreerde) monsternemer bij protocol 1001.

De planning is dat vastgestelde Wijzigingsbladen in werking treden met de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit begin 2020. Gezien de aard van de wijzigingen hanteren we geen overgangstermijn.

Reageren
De volledige tekst van de ontwerp-Wijzigingsbladen kunt u hier vinden:
Ontwerp-Wijzigingsblad bij versie 1.1 van AS SIKB 1000
Ontwerp-Wijzigingsblad bij versie 9.0 van BRL SIKB 1000
Ontwerp-Wijzigingsblad bij versie 6.0 van BRL SIKB 2000
Ontwerp-Wijzigingsblad bij versie 4.0 van BRL SIKB 2100
Ontwerp-Wijzigingsblad bij versie 5.0 van BRL SIKB 6000
Ontwerp-Wijzigingsblad bij versie 6.0 van BRL SIKB 7000
Ontwerp-Wijzigingsblad bij versie 5.0 van BRL SIKB 7500
Ontwerp-Wijzigingsblad bij versie 4.0 van BRL 9335

U kunt uw commentaar uiterlijk 5 maart 2019 sturen aan SIKB; per e-mail naar info@sikb.nl. SIKB verzoekt u om voor uw reactie gebruik te maken van het daartoe ontwikkelde format. Als u dit doet is de verwerking van uw reactie voor ons een stuk eenvoudiger, waardoor we besparen op de beheerkosten van het protocol.

Let op: deze reactieronde is alleen bedoeld voor de ontwerp-wijzigingsbladen en niet voor andere teksten uit BRL-en en protocollen.