Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Eerste jaarrapportage certificatieschema BRL K903/8 (BRL SIKB 7800)

De BRL-K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) bevat de eisen die installateurs van tankinstallaties moeten hanteren bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van een onder- of bovengrondse tankinstallatie die wordt bestemd voor vloeistoffen en dampen. De BRL-K903 is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Het is gewenst dat het functioneren van deze richtlijn periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd. De BRL-K903 zal per 1 januari 2020 worden vervangen door BRL SIKB 7800 “Tankinstallaties”.

Het certificatieschema valt sinds 2017 onder de verantwoordelijkheid van het CCvD Tankinstallaties. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2018, waarbij de resultaten over de periode 2015 tot en met 2017 ter vergelijking zijn opgenomen. Vanuit SIKB is dit de eerste rapportage over de uitvoering van het certificatieschema BRL K903/08.

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2018 dat het aantal certificaathouders relatief constant is hetgeen duidt op een stabiele en volwassen markt. Het aantal audits en meldingen is minder dan in voorgaande jaren maar er werd wel voldaan aan de vastgestelde frequenties. Tenslotte is geconcludeerd dat er geen aanleiding bestaat voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

De jaarrapportage is op 26 juni 2019 door het CCvD Tankinstallaties vastgesteld en heeft als volledige titel `Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging certificatie-schema K903/08 SIKB`. De jaarrapportage is hier in te zien.