Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage 2018 functioneren schema BRL SIKB 7700 vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 6 december 2019 het rapport Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde - Jaarrapportage 2018 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2018 is beoordeeld. 

2018 was het vierde jaar dat voor bodembescherming uitsluitend met BRL SIKB 7700 is gewerkt.

Vastgesteld wordt dat het aantal certificaathouders inmiddels redelijk stabiel is; een verdere groei voor de toekomst wordt niet verwacht.

Door het complexe proces om kleine en grote aanpassingen door te voeren kent de ontwikkeling van de schema’s een lange doorlooptijd. Het jaar 2017 is gebruikt om te komen tot een nieuwe versie van BRL SIKB 7700 waarin veel technische en juridische actualisaties zijn verwerkt. Eind 2018 is de nieuwe versie uiteindelijk verankerd in de Regeling bodemkwaliteit.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7700 goed functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.

In aansluiting op de bevindingen over 2017 overweegt het College tenslotte dat protocol 7703 nog altijd niet wordt gebruikt. Dat leidt tot een ongewoon risico op veroudering. Besloten wordt periodiek, in ieder geval 1 jaar na in werking treding van het Bal, te bezien of het protocol 7703 moet worden ingetrokken. Klik hier voor de Jaarrapportage Bodembescherming 2018.