Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage certificatieschema Archeologie 2018 (BRL SIKB 4000)

Jaarlijks evalueert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 4000. Dit gebeurt in de zogenoemde Jaarrapportage op basis van door de certificatie-instellingen gerapporteerde geanonimiseerde gegevens. Op 9 december 2019 is de Jaarrapportage over 2018 vastgesteld. De volledige titel van dit rapport is ‘Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging certificatieschema archeologie - Jaarrapportage 2018’.

Uit de resultaten voor het kalenderjaar 2018 blijkt dat het aantal onder de BRL SIKB 4000 afgegeven certificaten 54 bedroeg. Veel van de certificaathouders verrichten meerdere werkzaamheden onder certificaat, m.a.w. zijn voor meerdere protocollen binnen dat certificaat, gecertificeerd. Het totaal aantal gecertificeerde deel-werkzaamheden bedroeg 181, 10 meer dan eind 2017.
Terwijl in 2017 nog vooral initiële audits werden uitgevoerd, zijn in 2018 vooral opvolgingsaudits verricht (totaal 105), gericht op beoordeling van de documentatie en/of de uitvoering in het veld. Tijdens die opvolgingsaudits zijn in totaal 176 afwijkingen vastgesteld, waarvan 5 kritieke afwijkingen. Veel afwijkingen hebben betrekking op (het onvoldoende naleven van) de administratieve verplichtingen in het schema en niet op de uitvoering van onderzoek zelf, zoals de inzet van actoren binnen processtappen.
Er zijn 3 waarschuwingen uitgedeeld: andere sanctionerende maatregelen (zoals schorsing of intrekking van een certificaat) komen niet voor. Dat geldt ook voor klachten.
Tenslotte is geconcludeerd dat er geen aanleiding bestaat voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

De jaarrapportage is hier in te zien.