Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 11 oktober 2018 het rapport Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde - Jaarrapportage 2017 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2017 is beoordeeld. Vanuit SIKB is dit de achtste rapportage over de uitvoering van de certificatieschema’s voor bodembescherming.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7700 goed functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.

In aansluiting op de bevindingen over 2016 overweegt het College verder het volgende: Het behalen van de in BRL SIKB 7700 beoogde auditfrequentie blijkt/blijft knellend, ook gelet op inplanning van audits bij -in tijd verschuivende werkzaamheden- bij certificaathouders. De CI’s zullen strikter toezien op het tijdig melden door de certificaathouder: mocht het ontbreken van een veldinspectie het gevolg zijn van het niet- of niet-tijdig melden, dan zal op dit punt (sneller) een afwijking worden geregistreerd. Het College zal dit aspect op termijn nader evalueren.

Het ontbreken van een tijdige audit hoeft de vloeistofdichtheid van een specifieke voorziening overigens niet in gevaar te brengen, temeer omdat in die situaties dan achteraf (na aanleg) alsnog een productcontrole wordt uitgevoerd.

Ten aanzien van protocol 7703 tenslotte zal het College op (korte) termijn evalueren of voortzetting, al dan niet na actualisatie, wenselijk is.

Door het complexe proces om kleine en grote aanpassingen door te voeren kent de ontwikkeling van de schema’s een lange doorlooptijd. Het jaar 2017 is gebruikt om te komen tot een nieuwe versie van BRL SIKB 7700 waarin veel technische en juridische actualisaties zijn verwerkt. In 2018 zijn inmiddels de noodzakelijke procedures doorlopen om de nieuwe versie te verankeren in de Regeling bodemkwaliteit. Dit maakt dat de nieuwe versie uiteindelijk eind 2018 kan worden geïntroduceerd.

In aansluiting op de aanbeveling van de CI’s doet het College het verzoek aan het Programmabureau om nadere voorlichting richting certificaathouders te gaan organiseren teneinde de verschillen tussen de vigerende én de nieuwe versie(s) van BRL SIKB 7700 nader toe te lichten en eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

Klik hier voor de Jaarrapportage Bodembescherming 2017.