Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Start belangstellingsregistratie Waarderen en Selecteren van Modern Oorlogserfgoed - Inventarisatie en voorstel archeologie

SIKB en het CCvD Archeologie nodigen met deze registratie partijen uit om hun belangstelling kenbaar te maken d.m.v. een ‘letter of interest’ voor het uitbrengen van een offerte voor fase 2 van het project ‘Modern oorlogserfgoed in relatie tot de archeologische uitvoering’.

Korte omschrijving van de opdracht

De opdracht bestaat uit het maken van een onderbouwd voorstel voor waardering en (de)selectie van modern oorlogserfgoed (militair, civiel, sociaal-maatschappelijk) binnen het kader van de KNA waarderingssystematiek. Daarnaast worden praktische oplossingsrichtingen gegeven voor de gesignaleerde knelpunten m.b.t. (1) het conserveren, (2) de tijdelijke opslag en (3) deponeren en eigenaarschap en het beantwoorden van de overige vragen uit dit PvA.
Hierbij dienen alle lopende, relevante initiatieven bij IPO, RCE, Tweede Kamer en CGA betrokken te worden.

De uitkomsten van de inventarisatie worden vastgelegd in een rapportage voorzien van een onderbouwd voorstel ten behoeve van bespreking en besluitvorming door het CCvD Archeologie. Daarnaast biedt het het ministerie van OCW handvatten voor het verder vormgeven van beleidskaders en mogelijke beleidsinstrumenten.

Voor het uitvoeren van dit project wordt nu gestart met een belangstellingsregistratie.

Uw belangstelling kunt u op de volgende wijze kenbaar maken:

"Letters of Interest" kunt u tot uiterlijk 12 juli 2019 17.00 uur mailen naar esther.wieringa@sikb.nl. Voor vragen over deze belangstellingsregistratie kunt u bellen met 06 220 64 928 (Esther Wieringa) of Henk Koster (06 54 24 51 58). Het PvA en de bijlagen kunt u eveneens op verzoek per mail toegezonden krijgen.

Uw registratie bestaat uit maximaal twee A4-pagina’s en bevat de volgende informatie, zie bijlage 1 van het PvA Geschiktheidseisen:

  • kerngegevens van de persoon die in aanmerking wenst te komen voor de schrijfopdracht (naam, adresgegevens, KvK-nummer);
  • gerichte informatie over de aanwezige kennis, ervaring van de persoon in relatie tot dit specifieke project aan de hand van een CV en eventuele referentieprojecten (CV’s vallen buiten de max. 2 A4 eis);
  • wijze en het organiseren van de samenwerking;
  • motivatie voor de uitvoering van de werkzaamheden.

SIKB maakt begin week 29 een selectie van max. twee gegadigden om offerte uit te brengen. De deadline voor het indienen van de offerte met uitwerkingsplan is op 31 juli 2019. Gunning is voorzien in week 32.

Als het totaal aantal ingediende registraties hoger is dan twee, zal een selectie uit de ontvangen registraties gemaakt worden op basis van de vereiste gegevens die bij registratie verstrekt zijn. De selectie zal gedaan worden aan de hand van:
(1) expertise en ervaring (CV’s)
(2) samenwerking
(3) de motivatie voor de uitvoering.

De selectie is uitsluitend ter beoordeling van het Programmabureau van SIKB en met raadpleging van partijen betrokken bij het tot stand komen van het PvA/fase 2.

Belangstellenden die niet geselecteerd zijn om offerte uit te brengen, worden hiervan mondeling op de hoogte gesteld.