Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Audits in tijden van corona

Voor de bestrijding van de corona-crisis heeft de overheid een aantal strikte maatregelen getroffen, waaronder het 'thuis werken als het kan' en 'fysiek onderling minimaal 1,5 meter afstand bewaren'. Met inachtneming van de overheidsmaatregelen gaan de werkzaamheden binnen bodembeheer, bodembescherming en archeologie zoveel mogelijk gewoon door. Dat geldt uiteraard ook voor de audits op de kwaliteitsborging en uitvoering, zowel op kantoor als op locatie. Certificatie-instellingen hanteren daarbij – aansluitend op de overheidsmaatregelen – een eigen kader om veiligheid van (medewerkers van) certificaathouders en auditoren te waarborgen. Uitgangspunt daarbij is audits op afstand (remote auditing). Als remote auditing echt niet mogelijk is, dan kan onder voorwaarden een audit op locatie worden uitgevoerd. Dit vraagt flexibiliteit en medewerking van alle betrokkenen. Het is zinvol om voorafgaand aan de audits af te stemmen op welke wijze deze plaatsvinden, zodat maatregelen tijdig voorbereid kunnen worden. Uw certificatie-instelling kan u hier nader over informeren.

Opgemerkt wordt dat de onaangekondigde audits – zoals voorgeschreven in de schema's bij Bodembeheer – tijdelijk niet worden uitgevoerd. Zonder aankondiging hebben auditor en certificaathouder immers geen mogelijkheid om beschermende maatregelen voor te bereiden. Dit is door de certificatie-instellingen afgestemd met de Inspectie Leefomgeving en Transport.