Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Richtlijn 2200 Ontwerp, aanleg en onderhoud van geboorde brandputten’ vernieuwd

Bij de bestrijding van een brand wordt steeds vaker grondwater gebruikt, dat met geboorde brandputten wordt opgepompt. Essentieel is dat deze brandputten te alle tijden goed functioneren en voor voldoende water zorgen. Daarbij moet worden voorkomen dat de aanleg en onderhoud ervan schade berokkenen aan het bodem- en watersysteem. Om dit te borgen heeft SIKB, samen met de sector, een vernieuwde richtlijn opgesteld.

Actueel
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft deze richtlijn op 18 maart jongstleden vastgesteld. In deze versie 2.0 van de Richtlijn 2200 ‘Ontwerp, realisatie en oplevering, beheer en onderhoud van geboorde brandputten’ is de ontwerpfase toegevoegd en is de beschrijving van de onderhoudsfase uitgebreid. Daarnaast zijn verouderde teksten, waaronder over relevante wetgeving, geactualiseerd. Belangrijke wijziging is ook dat geadviseerd wordt open putten zonder afsluiter niet langer toe te passen, vanwege het risico op vervuiling van de bron. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 zie deze pagina.

Kennisdocument
De Richtlijn Brandputten heeft geen wettelijke status. Het is een vrij te gebruiken kennis-/adviesdocument. Er is voor deze richtlijn geen mogelijkheid tot certificering, wat ook in de nabije toekomst niet is te verwachten. Wel hebben opdrachtgevers en bevoegd gezag de mogelijkheid om ontwerp, aanleg en onderhoud conform deze richtlijn te ‘eisen’ in contractvorming cq. in decentrale regels.

Begeleidingscommissie
Een begeleidingscommissie met onder andere brandweerkorpsen / veiligheidsregio’s, boorbedrijven, waterschappen, geohydrologisch adviseurs, drinkwaterbedrijven, gemeenten en leveranciers van onderdelen van brandputten heeft het opstellen inhoudelijk begeleid. SIKB dankt de leden voor hun inhoudelijke input en de insprekers tijdens de openbare reactieronde voor de ingebrachte reacties. Dank gaat tot slot uit naar Borsboom Grondwatertechniek, Hooftman Geotechniek, Luinstra Watermanagement, Tjaden, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en VRM voor het beschikbaar stellen van het beeldmateriaal dat in de Richtlijn Brandputten is opgenomen.