Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage 2020 SIKB K903/08 vastgesteld door het CCvD Tankinstallaties

Jaarrapportage 2020 SIKB K903/08 vastgesteld door het CCvD Tankinstallaties
BRL-K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit opslagtanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Het is gewenst dat het functioneren van deze richtlijn periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd.
Binnen SIKB functioneert het CCvD “Tankinstallatie”, dat sinds 2017 het functioneren van het certificatieschema BRL-K903 begeleidt en het bestuur van SIKB over dat schema adviseert. Vanuit SIKB is dit de derde rapportage over de uitvoering van het certificatieschema BRL-K903 Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2020, waarbij de resultaten over de periode 2015 - 2019 ter vergelijking zijn opgenomen.

Voor 2020 zijn door de certificatie-instelling (KIWA) gegevens aangeleverd omtrent de resultaten van (opvolgings-)audits die door hen voor het certificatieschema BRL-K9031 zijn uitgevoerd.
Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2020 het volgende:

  • Op 31 december 2020 bedroeg het aantal afgegeven certificaten 52, evenveel als eind 2019. Veel van die certificaathouders verrichten meerdere werkzaamheden onder procescertificaat, m.a.w. zijn voor meerdere hoofd- en deelgebieden, gecertificeerd (en erkend). Het totaal aantal gecertificeerde hoofd-werkzaamheden bedroeg 111 en is constant, het aantal werkzaamheden op deelgebieden laat sinds 2015 wel een lichte, continue groei zien.
  • Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 319 (veel minder dan in 2019) en de vastgestelde controlefrequentie is in 2020 niet gehaald, vanwege uitstel van projectuitvoering en Covid-19;
  • Het totale aantal meldingen bedroeg 2.579, een daling t.o.v. 2019 (2.701) en het laagste aantal sinds 2016;
  • Grootste aantallen tekortkomingen hangen samen met deel I en IV van de BRL, vooral rond ‘meldingen’ en de (onderhouds-)eisen voor het ‘behoud van hoofd- en deelgebieden’;
  • Net als in 2017/2019 kende BRL-K903 geen sanctionerende maatregelen in de vorm van extra bezoeken, waarschuwing, schorsing en/of intrekking. Er zijn 3 klachten van derden ontvangen over de geleverde producten/diensten door de certificaathouders. Die zijn afgehandeld;
  • Er bestaat geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Geconcludeerd is dat (het format van de) voorliggende Jaarrapportage voor het CCvD voldoende houvast biedt voor haar continue beoordeling van de werking van het stelsel. Er wordt geen aanpassing in verband met de overgang naar BRL SIKB 7800 nodig geacht. Het CCvD Tankinstallaties heeft in haar vergadering 3 september 2021 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen. De jaarrapportage is hier te vinden.