Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Nieuwe KNA Leidraden voor aardewerk uit de Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd

Om het verzamelen en registreren van anorganische archeologische vondsten te uniformeren, is de Leidraad Anorganisch Vondstmateriaal opgesteld. De leidraad bestaat uit verschillende deelleidraden die een bepaalde periode of vondstcategorie behandelen. Eerder is in deze reeks bijvoorbeeld de leidraad voor handgevormd aardewerk uit de prehistorie verschenen. De leidraad voorziet in de behoefte aan inhoudelijke verdieping en een betere ontsluiting van gegevens.

Het CCvD Archeologie heeft de nieuwe KNA Leidraden voor aardewerk uit de perioden Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd vastgesteld. Ze zijn nu gepubliceerd voor  gebruik bij archeologisch onderzoek. Met deze nieuwe leidraden wordt actuele kennis over deze materiaalcategorieën ontsloten en daarmee een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van archeologisch onderzoek. Ook bieden deze nieuwe leidraden nog meer praktische handreikingen voor het determineren.

Het ontbreken van een algemeen aanvaarde standaard voor de beschrijving en analyse van aardewerk uit de Romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe tijd, maakte onderzoeken in de afgelopen decennia niet altijd goed onderling vergelijkbaar. Bij hedendaags onderzoek kan met deze leidraden als hulpmiddel daarin verandering worden gebracht. Door de analyse van aardewerk gerichter uit te voeren, in relatie tot de onderzoeksvragen, kan een gegevensbestand worden gecreëerd dat ook voor (toekomstig) vergelijkend en synthetiserend onderzoek geschikt is.


Linker foto RMO en rechter foto Rijksmuseum

Deze leidraad is niet alleen een hulpmiddel bij de behandeling en beschrijving van aardewerk voor (aankomend) KNA specialisten, maar biedt ook:

Voor de PvE opsteller een:

  • Handreiking voor het opstellen van onderzoeksvragen en het maken van selecties in de ontwerp- en evaluatiefase van het onderzoek;

Voor (senior) KNA Archeologen en (aankomend KNA specialisten) een:

  • Overzicht van bruikbare analysemethoden en suggesties voor een adequate toepassing van specifieke methoden;
  • Overzicht van de aard van het aardewerk uit Romeinse tijd in Nederland, waarbij wordt uitgegaan van standaardpublicaties;
  • Handreiking voor de analyse en interpretatie van verschillende complextypen en een overzicht van ‘best practices’.

De tekst van de leidraden is ingedeeld per doelgroep (PvE opsteller, (Senior) KNA Archeoloog en (aankomend) KNA Specialist Materialen). Hiermee beogen de auteurs de praktische bruikbaarheid van de leidraad in relatie tot de KNA te verhogen.

U kunt via deze link de nieuwe KNA leidraden downloaden