Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Publicatie Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer 2019

Op 10 december 2020 is de Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer 2019 vastgesteld. Deze Jaarrapportage bespreekt het functioneren van de in totaal negen certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer, in beheer bij SIKB, in het kalenderjaar 2019. Dit zijn de certificatieschema’s op basis van BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 11000 en 12000 en BRL 9335. Het is de zeventiende editie in de serie jaarrapportages bodembeheer.

Resultaten en aanbevelingen
Het aantal certificaten is in grote lijnen gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Sinds 2015 is sprake van een afname van het aantal door de certificatie-instellingen geconstateerde afwijkingen. Nadat dit aantal in 2017 in grote lijnen gelijk is gebleven heeft de daling zich in 2018 en 2019 verder voortgezet. Met name BRL 9335 kende echter een stijging. Dit is verklaarbaar, omdat er in november 2018 een nieuwe versie met veel inhoudelijke aanpassingen in werking is getreden.
22% van de afwijkingen van het totaal op alle certificatieschema’s betreft kritieke afwijkingen (NC-1’s); deze hebben een direct negatief effect op de kwaliteit van het product of de dienst. Dit is meer dan in voorgaande jaren. Vooral BRL SIKB 2100 en protocol 2101 kennen -net als voorgaande jaren- relatief veel NC-1’s (ca. 40% van het totaal aantal). Het totaal aantal klachten is (weer) gestegen, vooral van opdrachtgevers over de desbetreffende certificaathouder (van 3 naar 17). Daar staat tegenover dat het aantal klachten van certificaathouders over hun certificatie-instelling sterk is afgenomen (van 12 naar 1).
De Jaarrapportage is van oudsher beperkt tot gegevens uit het private toezicht. Om het onderling vertrouwen in het stelsel te vergroten is een nadere analyse van de specifieke ervaringen vanuit publiek toezicht gewenst. Dit onderwerp zal in toekomstige jaarrapportages worden uitgewerkt.

Proces en opzet
Jaarlijks evalueert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembeheer. Hiervoor verzamelen en anonimiseren de certificatie-instellingen de resultaten van de door hen uitgevoerde beoordelingen. De Jaarrapportage presenteert deze vervolgens middels een analyse, conclusies en aanbevelingen voor verbetering van het stelsel. Naar aanleiding van feedback uit diverse SIKB-gremia is in de rapportage over 2019 voor elk schema extra ingegaan op de inhoudelijke ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen rond dat schema.