Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Publicatie Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer 2020

Op 7 oktober 2021 is de Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer 2020 vastgesteld. Deze Jaarrapportage bespreekt het functioneren van de in totaal negen certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer, in beheer bij SIKB, in het kalenderjaar 2020. Dit zijn de certificatieschema’s op basis van BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 11000 en 12000 en BRL 9335. Het is de achttiende editie in de serie jaarrapportages bodembeheer.

Resultaten en aanbevelingen
De trend van het totaal aantal gesignaleerde afwijkingen blijft dalend. Een van de achtergronden hiervan is waarschijnlijk dat in de meeste schema’s sinds 2014 geen grote veranderingen zijn doorgevoerd. Opvallend is dat over schema’s die al langer meedraaien veel inhoudelijke vragen worden gesteld bij de Helpdesk Bodem+.
De resultaten in een notendop:

  • Het aantal verleende certificaten en het aantal uitgevoerde opvolgingsaudits is nagenoeg gelijk aan de aantallen in voorgaande jaren.
  • De sinds 2015 (met uitzondering van 2017) gerapporteerde afname van het aantal door de certificatie-instellingen geconstateerde afwijkingen is voortgezet. Die afname is bij (nagenoeg) alle schema’s zichtbaar. Het aantal afwijkingen berekend per certificaat en per opvolgingsaudit is in 2020 voor alle schema’s eveneens gedaald.
  • 17% van de afwijkingen betreft kritieke afwijkingen (NC1) en dat is (ook) minder dan in voorgaande jaren. Deze afwijkingen hebben een direct negatief effect op de kwaliteit van het product of de dienst. Vooral BRL 2100 en protocol 2101 kennen, net als in de voorgaande jaren, relatief veel kritieke afwijkingen (ca. 30% van het totaal aantal afwijkingen).
  • Het totaal aantal klachten is constant.

Publiek toezicht
De Jaarrapportage is van oudsher beperkt tot gegevens uit het private toezicht. Om het onderling vertrouwen in het stelsel te vergroten is een nadere analyse van de specifieke ervaringen vanuit publiek toezicht gewenst. Daarom is in deze editie van de Jaarrapportage voor het eerst ook inbreng vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgenomen. De ILT signaleert op basis van inschatting geen daling van het aantal bodemsignalen: 400, waarvan er 150 in behandeling worden genomen. Van die laatste groep zijn er relatief veel te relateren aan partijkeuringen.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) vraagt SIKB om in toekomstige Jaarrapportages kaders voor publiek toezicht goed vast te pakken en, om aan te sluiten op aanbevelingen uit de Beleidsevaluatie Kwalibo, onaangekondigde audits te monitoren.

Proces en opzet
Jaarlijks evalueert het CCvD Bodembeheer het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembeheer. Hiervoor verzamelen en anonimiseren de certificatie-instellingen de resultaten van de door hen uitgevoerde beoordelingen. De Jaarrapportage presenteert deze vervolgens middels een analyse, conclusies en aanbevelingen voor verbetering van het stelsel.