Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Een nieuwe, breed inzetbare Advieskamer bodembescherming

‘Steeds meer partijen krijgen te maken met de kwaliteit van onze bodem en ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten en Omgevingsdiensten. Al die partijen willen wij onafhankelijk en deskundig bedienen’, licht Kees Meijler, voorzitter van de nieuwgevormde Advieskamer Bodembescherming toe.


Kees Meijler, voorzitter Advieskamer Bodembescherming – eigen foto

Combinatie van twee
Op 1 juli jongstleden is een nieuwe Advieskamer Bodembescherming actief geworden. Deze is een gecombineerde voortzetting van de (in taak beperkte) Advieskamers Stortbesluit en Bodembescherming. Zij adviseerden over respectievelijk technische voorzieningen bij stortplaatsen en bij IBC-werken. Om meer bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan te sluiten zijn deze Advieskamers samengegaan. De voorzitter is Kees Meijler: ‘Er was aanleiding om de taak, de werkwijze en de samenstelling van de Advieskamers te herzien. Bijvoorbeeld door de wijziging van de regelgeving rond de toepassing van IBC-bouwstoffen, de taakopdracht van de twee voormalige Advieskamers werd gaandeweg als te smal en te gesloten ervaren. Daarnaast was de werkwijze in de praktijk soms te zwaar en te weinig flexibel’.

Onafhankelijk en deskundig advies
Ondanks dat de wet- en regelgeving al veel bepalingen kennen om de bodem te beschermen, worden niet alle situaties afgedekt. Voor die – doorgaans complexe – situaties is daarom onafhankelijk en deskundig advies nodig. Aan leveranciers van voorzieningen, aan uitvoerders, aan bevoegde gezagen, aan opstellers van normdocumenten en aan beleidsmakers. De Advieskamer Bodembescherming kan een dergelijk advies geven. Bijvoorbeeld, op verzoek van overheden en bedrijfsleven, over de toepassing van bodembeschermende voorzieningen of ontwerpen bij potentieel bodembelastende handelingen. Denk aan stortplaatsen, IBC-werken en werken met verontreinigde grond of staalslakken. De Advieskamer kan – op verzoek van stakeholders – ook adviseren over beleid, normen en regelgeving.
Meijler: ‘De nieuwe Advieskamer heeft een bredere scope en is breed inzetbaar. Ook over bijvoorbeeld ecologische vraagstukken kan onafhankelijk en deskundig worden geadviseerd. Want de Nederlandse bodem is van grote economische en ecologische waarde. Zij zorgt onder andere voor leefruimte en voor drinkwater. Zij vormt de basis voor onze natuur. Daarom moeten wij verantwoord met de bodem om gaan en deze beschermen tegen mogelijke verontreiniging’.

Structuur
De Advieskamer Bodembescherming is ingesteld door SIKB, op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gezamenlijke provincies. Naast de voorzitter bestaat de Advieskamer uit vier tot zes vaste leden. Zij zijn deskundige generalisten op technisch gebied met betrekking tot één of meer expertises binnen het werkgebied van de Advieskamer. Voor specialistische kennis worden – per advies – eventueel externe experts ingehuurd. De huidige samenstelling is prof. dr. ir. A. Bezuijen, prof. dr. ir. R.N.J. Comans, prof. dr J. Griffioen, prof. dr. Ir. T.J. Heimovaara en voor de adviestrajecten die zijn gestart voor 1 juli 2022 prof. (em) dr. A.M. Breure, waarin hij optreedt als gedelegeerde namens de Advieskamer.
‘Onze onafhankelijkheid staat voorop en is ongewijzigd gebleven’, stelt Meijler vast. ‘Onze werkwijze is een stuk flexibeler geworden. Die hebben we vastgelegd in een Leidraad. In principe kan iedereen een adviesaanvraag bij de Advieskamer indienen. De meest voor de hand liggende partijen zijn locatie-, weg- of stortplaatsbeheerders, bevoegde gezagen, materiaalleveranciers, opstellers van normdocumenten en beleidsmakers.’

Het aanvragen van een advies kan via het aanvraagformulier van de Advieskamer Bodembescherming. Dit is (evenals de Leidraad) te downloaden via www.advieskamerbodembescherming.nl.