Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jeroen Bartels nieuwe voorzitter Programmaraad Bodembescherming

Het bestuur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft Jeroen Bartels benoemd tot voorzitter van de Programmaraad Bodembescherming, als opvolger van Marcel Koeleman. De Programmaraad Bodembescherming en de Programmaraad voor Bodembeheer zijn de ogen en oren van SIKB. In deze gremia zijn diverse organisaties en koepels, zowel uit de private als publieke sector vertegenwoordigd. De raden adviseren het SIKB-bestuur over kansen, knelpunten, gebreken en andere signalen vanuit de werkvelden. Adviezen, altijd op het snijvlak van strategie, beleid en uitvoering.


Jeroen Bartels – eigen foto`

Cirkel is rond
Voor Jeroen Bartels (1957) is de cirkel rond. ‘In deze voorzittersrol kan ik mijn vakinhoudelijke kennis, opgedaan tijdens mijn studie scheikunde (met bijvakken milieukunde en sociologie) aan de Radboud Universiteit, onderzoek in de USA en werk bij onder andere TNO Milieuonderzoek, combineren met mijn ervaringen als procesbegeleider. Ik werk veel als adviseur of als voorzitter op strategisch en beleidsmatig niveau, bijvoorbeeld op het gebied van normalisatie en kwaliteitsborging in NEN- en Europees CEN-verband’.
Daarnaast heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan met onder meer circulariteit en de milieuaspecten van bouwproducten, is hij voorzitter van de Vereniging Bouwmediators en voorzitter van de Branchevereniging Bouwkundige Inspectiebureaus. Tot 30 juni 2020 was hij ook interim-directeur van de Stichting Batterijen, van waaruit hij veel ervaring heeft met de Uitgebreide Producenten-Verantwoordelijkheid.

Inzetten op sterker twee richtingenverkeer
Bartels wil starten met een inventarisatieronde onder de leden van de Programmaraad. ‘Wat motiveert hen, welke belangen dienen zij, dat soort vragen. Ik wil verder ook gaan toetsen of mijn eerste indruk correct is, namelijk dat in de informatieoverdracht het accent ligt op het informeren van de Programmaraad door het bureau over de lopende SIKB-werkzaamheden. Ik denk dat een sterker twee-richtingenverkeer zowel voor het bestuur als voor de raad beter werkt. Wat speelt er in het veld, waarop kan of moet SIKB gaan anticiperen?’
Als voorbeeld geeft hij het actuele stikstofprobleem. ‘Ik zie het bodemleven wegsijpelen. De intensieve landbouw en veeteelt heeft tot een enorme verarming en verdichting van de bodem geleid. Wat kan SIKB hierin betekenen met de aanwezige kennis over bodem, maar ook bijvoorbeeld over grondwater? Hoe kan SIKB bijdragen aan deze grote maatschappelijke opgave? En dragen we dat in de nu spelende discussies voldoende uit?

Gewenste verbreding
SIKB-voorzitter Arie Deelen is zeer verheugd met het aantreden van Jeroen Bartels. ‘Het onderwerp bodembescherming wordt vaak benaderd vanuit bodembeschermende voorzieningen. Maar het is in feite een veel breder onderwerp en het raakt veel maatschappelijke activiteiten. Die behoefte tot verbreding leeft ook in de Programmaraad zelf en bij het Bestuur van SIKB. Jeroen kan met zijn ervaring een sterke bijdrage leveren aan de gewenste verbreding in onze visie op het werkveld’.