Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Onafhankelijke deskundigencommissies ‘Advieskamers’ gereorganiseerd

De huidige Advieskamers Stortbesluit en Bodembescherming gaan per 1 juli 2022 gezamenlijk verder als Advieskamer Bodembescherming. De taken van beide Advieskamers, zoals advisering over bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen en IBC-werken, worden per die datum voortgezet door een nieuwe, brede Advieskamer Bodembescherming. Deze krijgt op dat moment een nieuwe taakomschrijving en een nieuwe samenstelling.

Palet aan vragen gevarieerder
De nieuwe Advieskamer Bodembescherming brengt – evenals haar voorgangers – onafhankelijke deskundigenadviezen uit. Voorheen waren de adviezen gericht op de bodembescherming rond stortplaatsen en IBC-werken. In de nieuwe setting wordt dit verbreed naar advisering over alle potentieel bodembelastende activiteiten. Hierdoor wordt het palet aan vragen meer gevarieerd. De werkwijze van de Advieskamer zal daarmee ook verschillen naarmate de potentiële impact van de adviezen groter of kleiner wordt. Uiteraard blijven onafhankelijkheid en deskundigheid daarbij de uitgangspunten.

Deels nieuwe samenstelling
SIKB faciliteert de Advieskamer. De nieuwe Advieskamer Bodembescherming zal bestaan uit voorzitter Kees Meijler, professor Adam Bezuijen (Universiteit Gent, Deltares) en professor Rob Comans (Wageningen University), die allen ook lid waren van de voormalige Advieskamers. Professor Jasper Griffioen (Universiteit Utrecht en TNO) en professor Timo Heimovaara (TU Delft) treden als nieuwe leden toe per 1 juli 2022. Per die datum wordt afscheid genomen van de uittredende leden Johan Bosch, Ton Breure en Theo Olsthoorn, onder dankzegging voor hun grote bijdrage aan de opbouw van de Advieskamers sinds 2013.


Aanbrengen van folie ter bescherming van IBC-werk – foto Jelle de Boer