Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Consultatie ontwerpversies AP04 en AS SIKB 3000 met bijbehorende protocollen

Het AC Bodembeheer is voornemens nieuwe versies te vast te stellen van AS SIKB 3000, protocol 3001, protocollen 3010-3090, 3110-3190 en 3210-3290 en het accreditatieprotocol AP04.

De nieuwe versies vloeien voort uit een wens om een protocol voor analyse van PFAS in grondwater te ontwikkelen, waarin de kwaliteitseisen voor een afgebakend pakket PFAS-componenten zijn vastgelegd. Daarnaast is het gewenst om in het protocol 3001 de conserveringsmethoden en -termijnen voor de analyse van PFAS en de extractie met verdund salpeterzuur op te nemen.
De conceptversies voorzien in beide wensen. Tegelijkertijd is van de gelegenheid gebruik gemaakt om verwijzingen in de documenten te actualiseren.

Het AC Bodembeheer wenst iedereen die een belang heeft of denkt te hebben bij de nieuwe versies te consulteren. Zij worden daarom opgeroepen om te reageren op de ontwerpversies.
Eventuele reacties kunnen tot 28 februari 2024 ingezonden worden via info@sikb.nl. U wordt verzocht hierbij gebruik te maken van de daartoe beschikbaar gestelde reactietabel.
De ontwerpversies en de reactietabellen treft u aan op onze site onder ‘Richtlijnen en protocollen’ in de dossiers AP04 en AS SIKB 3000 onder “informatieve documenten”.