Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage 2022 BRL SIKB 7800 vastgesteld door het CCvD Tankinstallaties

BRL SIKB 7800, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit opslagtanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Het is gewenst dat het functioneren van deze richtlijn periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd.

Binnen SIKB functioneert het CCvD “Tankinstallatie”, dat sinds 2017 het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 7800 begeleidt en het bestuur van SIKB over dat schema adviseert. Vanuit SIKB is dit de vijfde rapportage over de uitvoering van het certificatieschema BRL SIKB 7800 (en haar voorganger BRL-K903) Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2022, waarbij de resultaten over de periode 2016- 2021 ter vergelijking zijn opgenomen.

Voor 2022 zijn door de certificatie-instelling (KIWA) gegevens aangeleverd omtrent de resultaten van (opvolgings-)audits die door hen voor het certificatieschema Tankinstallaties zijn uitgevoerd.

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2022 het volgende:

  • op 31 december 2022 bedroeg het aantal afgegeven certificaten voor BRL SIKB 7800 47, evenveel als over 2021. Ook in de scope van de werkzaamheden die binnen het certificaat plaatsvinden, hebben zich geen/nauwelijks wijzigingen voorgedaan;
  • de vastgestelde controlefrequentie is in 2022 niet gehaald (281 van 310) net als voorgaande jaren, vooral vanwege Covid-19 en mutatie personeel bij de CI;
  • het totaal aantal meldingen (voor BRL SIKB 7800) is (verder) gedaald tot 2.505. Deze daling hing vooral samen de hoofdgebieden A en D. Voor deelgebied F is het aantal meldingen echter gestegen, mogelijk vanwege specifiek publiek toezicht in het kader van PGS 31;
  • het aantal kritieke tekortkomingen bedroeg 38, 7 meer dan over 2021;
  • net als in 2020 en 2021 kende BRL SIKB 7800 geen sanctionerende maatregelen in de vorm van extra bezoeken, waarschuwing, schorsing en/of intrekking. Er zijn geen klachten van derden ontvangen over de geleverde producten/diensten door de certificaathouders;
  • er bestaat geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7800 (voorheen K903/08) goed functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel. Wel verzoekt het College de REIT-Commissie om een complete en integrale revisie/actualisatie van de BRL SIKB 7800 voor te bereiden, met het oog op een efficiënt en doelmatig gebruik van de relevante normteksten.

Het CCvD Tankinstallaties heeft in haar vergadering van 31 maart 2023 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen. De jaarrapportage is hier te vinden.