Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage functioneren certificering Archeologie 2022 vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie heeft in haar vergadering van 21 juni jl. het rapport Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging - Jaarrapportage 2022 - vastgesteld, waarin het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 7700 voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2022 is beoordeeld. Vastgesteld wordt dat het aantal certificaathouders stabiel is; een significante groei voor de toekomst wordt niet verwacht.

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2022 het volgende:

  • het aantal voor de BRL SIKB 4000 afgegeven certificaten is constant en bedraagt 55. Veel van de certificaathouders verrichten meerdere werkzaamheden onder certificaat, m.a.w. zij zijn voor meerdere protocollen binnen dat certificaat gecertificeerd. Het totaal aantal gecertificeerde werkzaamheden / protocollen bedroeg 186, evenveel als eind 2021;
  • net als in voorgaande jaren zijn vooral opvolgingsaudits verricht (totaal 94, nagenoeg evenveel als in 2021), gericht op beoordeling van de documentatie en/of de uitvoering in het veld;
  • het totaal aantal afwijkingen tijdens opvolgingsaudits bedroeg 96, vrijwel evenveel als in 2021. Daarvan betroffen 17 kritieke afwijkingen, beduidend meer dan in 2021. Het aantal niet-kritieke afwijkingen is wel afgenomen, vooral op protocolniveau (voorbereiding, uitvoering en oplevering van projecten). Het aantal niet-kritieke afwijkingen op BRL-niveau is nagenoeg gelijk;
  • veel afwijkingen hebben betrekking op (het onvoldoende naleven van) de administratieve verplichtingen in het schema, net als in voorgaande jaren;
  • er zijn geen sanctionerende maatregelen opgelegd waarbij de werking van het certificaat is opgeschort (zoals schorsing of intrekking);
  • er bestaat naar oordeel van de CI’s geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Het CCvD heeft in haar vergadering van 21 juni jl. kennis genomen van de voorliggende rapportage en geconcludeerd dat de door de CI’s over 2022 gerapporteerde bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen, geen aanleiding geven tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.

De Jaarrapportage Archeologie 2022 is hier in te zien