Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage 2023 BRL SIKB 7800 vastgesteld door het CCvD Tankinstallaties

BRL SIKB 7800, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit opslagtanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Het is gewenst dat het functioneren van deze richtlijn periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd.

Binnen SIKB functioneert het CCvD “Tankinstallatie”, dat sinds 2017 het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 7800 begeleidt en het bestuur van SIKB over dat schema adviseert. Vanuit SIKB is dit de zesde rapportage over de uitvoering van het certificatieschema BRL SIKB 7800 (en haar voorganger BRL-K903) Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2023, waarbij de resultaten over de periode 2016- 2022 ter vergelijking zijn opgenomen.

Voor 2023 zijn door de certificatie-instelling (KIWA) gegevens aangeleverd omtrent de resultaten van (opvolgings-)audits die door hen voor het certificatieschema Tankinstallaties zijn uitgevoerd.

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2023 het volgende:

  • Op 31 december 2023 bedroeg het aantal afgegeven certificaten voor BRL SIKB 7800 46, 1 minder dan eind 2022. Ook in de scope van de werkzaamheden die binnen het certificaat plaatsvinden, hebben zich geen/nauwelijks wijzigingen voorgedaan.
  • De vastgestelde controlefrequentie is -net als voorgaande jaren- in 2023 niet gehaald (277 van 308) net als voorgaande jaren, vooral vanwege mutatie personeel bij de CI
  • Het totaal aantal meldingen (voor BRL SIKB 7800) is (licht gestegen tot 2.554.
  • Het aantal kritieke tekortkomingen bedroeg 15, 23 minder dan over 2022, waarschijnlijk in samenhang met de overgang van de K903 naar de BRL 7800 in 2020 en verbeteringen en aanpassingen die in dat kader en daarna nog zijn doorgevoerd;
  • Net als in voorgaande jaren kende BRL SIKB 7800 geen sanctionerende maatregelen in de vorm van extra bezoeken, waarschuwing, schorsing en/of intrekking. Er zijn geen klachten van derden ontvangen over de geleverde producten/diensten door de certificaathouders;
  • Er bestaat geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL SIKB 7800 goed functioneert. De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.

Het CCvD Tankinstallaties heeft in haar vergadering van 29 maart 2024 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen. De jaarrapportage is hier te vinden.